Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Referent Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdań
Unikalna oczyszczalnia Bio Solid firmy BAMARTECH

Zgłoś swoje uwagi do Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej

a+a-    Powrót       17 stycznia 2020       Woda   

Minimalizacja skutków emisji rolniczych oraz zmian morfologicznych wód, a także inwestycje w potencjał kadrowy m.in. RZGW oraz zarządów zlewni – to zdaniem Wód Polskich kluczowe wyzwania, przed jakimi stoi krajowa gospodarka wodna.

Państwowe Gospodarstwo Wodne ‘Wody Polskie' przygotowało projekt Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej(1), który minister właściwy do spraw gospodarki wodnej skierował w grudniu ubiegłego roku do konsultacji społecznych. Zainteresowani mają pół roku, aby zgłosić rządowi swoje postulaty i uwagi. Zgodnie z unijną Ramową Dyrektywą Wodną zapewnienie udziału społeczeństwa na etapie tworzenia dokumentów planistycznych jest konieczne. Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej informuje, że w ramach konsultacji planuje m.in. przeprowadzenie ogólnopolskiego spotkania konsultacyjnego oraz przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządowych i podmiotów odpowiedzialnych za nadzór nad funkcjonowaniem poszczególnych obszarów gospodarowania wodami.

Pięć kluczowych wyzwań

Terminu „istotne problemy gospodarki wodnej” autorzy dokumentu używają na określenie najważniejszych problemów, będących skutkami działania człowieka w przyrodzie. Ich przegląd ma na celu zidentyfikowanie i sklasyfikowanie zarówno najważniejszych wyzwań stojących przed gospodarką wodną, jak również czynników powodujących ich występowanie. - Trafna identyfikacja problemów pozwoli na zastosowanie odpowiednich działań naprawczych - czytamy w opublikowanym przez MGMiŻŚ komunikacie. Opracowany przez Wody Polskie dokument wskazuje pięć głównych obszarów problemowych w skali ogólnokrajowej, tj. ochrona jakościowa oraz ochrona stanu ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych, zmiany morfologiczne wód powierzchniowych, a także aspekty prawno-organizacyjne i społeczne, ekonomiczne i finansowe. W formie przystępnych grafik, projekt opisuje w dalszej części także problemy poszczególnych obszarów dorzeczy.

Praca domowa dla rolników

Dokument wskazuje, że w grupie trzech najbardziej znaczących presji oddziałujących na części wód powierzchniowych (obok zmian hydromorfologicznych i osadzania się na powierzchni ziemi zanieczyszczeń powietrza) znajdują się rozproszone źródła zanieczyszczeń z rolnictwa. W celu ograniczenia emisji składników biogennych do wód powierzchniowych i podziemnych dokument rekomenduje więc przestrzeganie Zbioru Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej(2). Zasadnicze znaczenie przypisane jest także odpowiedniemu dawkowaniu i terminowi nawożenia. - Bardzo ważnym, ale często pomijanym bądź marginalizowanym aspektem jest brak lub zły stan techniczny budowli do przechowywania nawozów naturalnych – czytamy w dokumencie. W zakresie emisji komunalnych Wody Polskie rekomendują z kolei dalszy rozwój infrastruktury oczyszczania poprzez budowę mniejszych systemów kanalizacyjnych (dla kilkudziesięciu gospodarstw domowych), a także oczyszczanie ścieków w małych i przydomowych oczyszczalniach. Tych ostatnich, jest już w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego ok. 240 tys. Wody Polskie przypominają jednak, że w procesie projektowania przydomowych oczyszczalni należy uwzględniać normy oczyszczania i ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych, a także rozważyć możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Jak zgłaszać uwagi?

Konsultacje potrwają do 18 czerwca 2020 r. Formularz do zgłaszania uwag dostępny po kliknięciu tej ramki. Uwagi do dokumentu można również zgłaszać: drogą pocztową, na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, z dopiskiem „konsultacje społeczne DGWiŻŚ", osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia programu tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Potencjał kadrowy i merytoryczny do poprawy

Problemy gospodarki wodnej w aspektach prawno-organizacyjnych i społecznych nie były przedmiotem szerszych analiz w poprzednich cyklach planistycznych. Tymczasem w ramach nowego systemu instytucjonalnego, konieczne jest zdaniem Wód Polskich zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego i merytorycznego nowych instytucji, głównie zarządów zlewni. Wśród stojących przed ustawodawcą wyzwań wskazano z kolei konieczność ograniczenia presji zabudowy na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zapewnienie efektywnych mechanizmów pozyskania praw do nieruchomości na cele renaturyzacji rzek oraz odtwarzania naturalnej retencji, wdrożenie przepisów w zakresie metody szacowania przepływów środowiskowych i efektywnej egzekucji regulacji w zakresie wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt dostępny tutaj:
https://www.gov.pl/attachment/8a86a56f-6e30-44c7-96d7-71d96f160a8c
2/ Dokument dostępny jest tutaj:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zbior-zalecen-dobrej-praktyki-rolniczej-do-dobrowolnego-stosowania

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wody Polskie nałożyły na MPWiK 10,5 mln zł opłaty za nielegalny zrzut ścieków (21 lutego 2020)Dlaczego Europejczyków zachęca się do picia kranówki? Więcej w inforgrafice (20 lutego 2020)Poważna awaria kanalizacji w Fort Lauderdale (USA). Miasto zapłaci karę (19 lutego 2020)Władze kraju libereckiego odwołały się od decyzji w sprawie rozbudowy kopalni "Turów" (19 lutego 2020)W 2020 roku Wody Polskie przeznaczą 2 mld zł na inwestycje w gospodarce wodnej (13 lutego 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony