Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
24.01.2021 24 stycznia 2021

Trwa badanie przyczyn zanieczyszczenia rzeki Barycz. Co ustalono do tej pory?

   Powrót       13 lipca 2020       Woda   

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska z Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ badają przyczyny zanieczyszczenia rzeki Barycz. Ustalenia wskazują, że głównym źródłem zanieczyszczenia jest stagnująca woda na okolicznych polach i łąkach. Prowadzone są także kontrole, które pozwolą ocenić, czy doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony wód. Nowe wyniki badań wskazują na polepszanie się jakości wody w porównaniu ze stanem sprzed kilku dni.

Czytaj: Rzeka Barycz zanieczyszczona, na powierzchnię masowo wypłynęły śnięte ryby

W dniu 1 lipca br. inspektor dyżurny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przyjął telefoniczne zgłoszenie od Kierownika Nadzoru Wodnego w Miliczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Barycz na odcinku pomiędzy Jazem Bolko (w km 97 + 345) a mostem w m. Wróbliniec (w km 109).

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili rozpoznanie w terenie w miejscach wskazanych we wniosku. Stwierdzono, że woda w rzece była mętna, o ciemnobrązowym (prawie czarnym) zabarwieniu i uciążliwym zapachu charakterystycznym dla przegniłej materii organicznej. Stwierdzono także liczne przypadki śniętych oraz „dzióbkujących” ryb. Podczas rozpoznania ustalono, że zanieczyszczenie wód dotyczy rzeki Barycz na odcinku od miejscowości Raczyce, gm. Odolanów, do Jazu Bolko w pobliżu miejscowości Nowe Grodzisko, gm. Milicz. W trakcie oględzin inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wykonali pomiary sondą, na podstawie których stwierdzono bardzo niskie stężenie tlenu w wodzie rzeki Barycz. Pobrano również próbki, które zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Oddział we Wrocławiu.

Komunikat GDOŚ z dnia 10.07.2020

Prowadzony w związku z zanieczyszczeniem rzeki monitoring Baryczy wskazuje, że sytuacja powoli poprawia się. Najcenniejsze tereny Doliny Baryczy - Rezerwat Stawy Milickie chroniony Konwencją Ramsarską – nie ucierpiały. Skuteczna ochrona stawów możliwa była dzięki szybkiemu odcięciu dopływu wód z Baryczy.
W czasie wizji terenowej przeprowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego (do granicy z województwem dolnośląskim) w Baryczy nie stwierdzono martwych ryb ani innych martwych zwierząt. Ślady zanieczyszczenia widoczne są jedynie w miejscach, gdzie tworzą się zastoje, tam na powierzchni wody widoczny jest film. Podobny stan wody stwierdzono w rzece Kuroch, dopływie Baryczy.
Na terenie województwa dolnośląskiego stan wody w Baryczy jest gorszy. W związku z zanieczyszczeniem rzeki, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczęła postępowanie w trybie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1862 ze zm.).
Na szczęście dotychczasowe badania nie wykazały skażeń wody substancjami chemicznymi, a rzeka powoli oczyszcza się, co potwierdzają dane przekazane przez GIOŚ. W Baryczy polepszają się warunki tlenowe, napowietrzenie i przejrzystość wody. W rzece można zaobserwować żywy narybek.

Prawdopodobna przyczyna to spływ zanieczyszczonych wód z pól uprawnych

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że źródło zanieczyszczenia prawdopodobnie znajduje się na terenie gm. Odolanów.

Informacje o podjętych działaniach zostały przekazane również Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Podczas przeprowadzonego rozpoznania w terenie ustalono, że prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia rzeki Barycz był spływ zanieczyszczonych wód z pól uprawnych na terenie
gm. Odolanów, spowodowany ulewnymi deszczami. Zgodnie z wodowskazem nr 151170070 na rzece Barycz w m. Odolanów, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie interwencji, tj. 30 czerwca br., stan wody gwałtownie wzrósł do poziomu 115 cm. Na podstawie danych ze stacji meteorologicznej nr 251170360 w Ostrowie Wielkopolskim ustalono, że w ostatnim tygodniu opady występowały tam w dniach 26, 27 i 30 czerwca 2020 r.

Pogorszenie stanu rzeki

W dniu 3 lipca br. przedstawiciel Stawy Milickie SA, poinformował telefonicznie WIOŚ we Wrocławiu o aktualnej sytuacji na rzece Barycz w okolicy Jazu Bolko. Stan rzeki uległ wyraźnemu pogorszeniu w porównaniu ze stanem stwierdzonym podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 1 lipca br. Zgodnie z przekazaną informacją, woda w rzece Barycz na wysokości ww. jazu miała kolor ciemnobrązowy (praktycznie czarny) oraz zapach przypominający nieoczyszczone ścieki bytowe. Z informacji, jakie przekazali przedstawicielowi Stawów Milickich SA mieszkańcy Raczyc wynika, że około tydzień wcześniej zanieczyszczenie oraz uciążliwy zapach były zauważane na wysokości miejscowości Raczyce. Jako prawdopodobne źródło zanieczyszczenia wskazali oczyszczalnię ścieków w Odolanowie. Istnieje podejrzenie, że kumulacja zanieczyszczeń przemieszcza się stopniowo w dół rzeki już od ponad tygodnia. W związku z tym, że opisany wyżej stan faktyczny wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 182 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) polegającego na zanieczyszczeniu wód powierzchniowych substancją w takiej ilości i postaci, która może spowodować istotne obniżenie jakości wody i powierzchni ziemi oraz zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach, sprawa została skierowana do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

W dniu 7 lipca br. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z przedstawicielem CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu ponownie wykonali pomiary terenowe następujących wskaźników: pH, przewodność i tlen rozpuszczony. Wyniki pomiarów wskazują na wzrost wartości tlenu rozpuszczonego w wodzie rzeki Barycz w porównaniu z wynikami uzyskanymi w dniu 1 lipca br. Wyniki te świadczą o polepszeniu się jakości wody w Baryczy w porównaniu ze stanem sprzed kilku dni.

W badaniu przyczyny zanieczyszczenia rzeki Barycz bierze udział także Delegatura w Kaliszu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Po odebraniu zgłoszenia z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w dniu 1 lipca br., inspektorzy kaliskiej Delegatury wraz z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ niezwłocznie podjęli działania terenowe, które były kontynuowane w kolejnych dniach 2, 3, 6, 8, 9 lipca 2020 r. Działania w dniach 8 i 9 lipca prowadzone były wraz z policjantami KP Policji w Ostrowie Wielkopolskim, której działania zostały zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim.

W dniu 6 lipca wykonywane były dodatkowo naloty dronem nad terenem gminy Odolanów w celu zlokalizowania źródeł zanieczyszczenia rzeki.

Na terenie Gminy Odolanów płynie rzeka Barycz, do której wpływają – od północy – rzeka Kuroch,, a od południa m.in. Złotnica i Olszówka. Obszary pomiędzy tymi rzekami są równinne i podmokłe, a po opadach deszczu w dniu 30 czerwca i 1 lipca – zalane wodami opadowymi.

W wodach powyższych rzek stwierdzono przede wszystkim bardzo niską zawartość tlenu (ok 1 mg/l) oraz podwyższoną zawartość substancji organicznych, które spowodowały deficyt tlenu.

Opierając się na wynikach nalotów dronem stwierdzono, że głównym źródłem zanieczyszczenia wód Baryczy są pola i łąki pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą. Na wskazanym terenie, o powierzchni kilkunastu kmkw. stwierdzono zalania i podtopienia na skutek intensywnych opadów deszczu. Stagnowanie wody na tym terenie spowodowało gnicie roślinności, traw, upraw i skoszonych traw, dodatkowo podtopione zostały występujące na tym terenie pryzmy obornika.

Stwierdzono, że woda wraz z zanieczyszczeniem spowodowanym gniciem odpływała i wg stanu na 9 lipca dalej odpływa do wód rzek w tym rejonie. Odpływ ten jest utrudniony z uwagi na stosunkowo wysoki stan wód w rzekach, ale obserwujemy jego ograniczenie. Stan taki będzie występował do czasu całkowitego odpłynięcia stagnującej wody i wsiąknięcia w podmokły grunt (wysoki stan wód gruntowych).

W sprawie będą prowadzone kontrole, które pozwolą ocenić, czy rolnicy władający podtopionymi terenami naruszali przepisy dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego.

Obecnie prowadzone są czynności kontrolne (w tym pobór próbek), które umożliwią ocenę, czy jednym ze źródeł zanieczyszczenia może być działalność ubojni, która eksploatuje pobliską oczyszczalnię ścieków. Do chwili obecnej stwierdzono zanieczyszczenie odbiornika ścieków z tego zakładu.

Czytaj: Śnięte ryby w Krznie. Sprawę bada inspekcja ochrony środowiska

Źródło: GIOŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Stężenie arsenu w dopływie Nysy Kłodzkiej 100-krotnie przewyższa normy WHO (18 stycznia 2021)Europejskie rzeki niezwykle pofragmentowane. W Polsce 1 bariera na 1 km rzeki (04 stycznia 2021)Znamy wykonawcę II etapu budowy drogi wodnej przez Zalew Wiślany (24 grudnia 2020)Zrzuty ścieków do Wisły w stolicy (23 grudnia 2020)Podkarpackie: Zakończono inwestycje przeciwpowodziowe na Wiśle i Sanie (23 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony