Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2021 30 listopada 2021

Recykling w sektorze surowcowym i wydobywczym

Sektory surowcowy i wydobywczy muszą przejść głębokie zmiany, aby dostosować się do aktualnych trendów i technologii. Surowce są podstawą większości przemysłowych łańcuchów wartości, a MŚP potrzebują wsparcia w rozwoju innowacji w kierunku GOZ.

   Powrót       12 października 2021       Odpady       Artykuł promocyjny   

Wsparcie innowacyjności opartej nie tylko wprowadzeniu nowych technologii, ale i zmianie modelu biznesowego opartego o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym(1), a także rozwiązania IT z obszaru transformacji cyfrowej to główne wyzwania projektu MINE.THE.GAP, który łączy europejskie MŚP z sektora surowcowego oraz wydobywczego z firmami, które mają rozwiązania dla bardziej cyfrowego, bardziej ekologicznego i okrężnego łańcucha wartości górnictwa. Poprzez networking, usługi wsparcia, ale także finasowanie najlepszych rozwiązań MINE.THE.GAP urzeczywistnia pomysły biznesowe firm, które decydują się na współpracę z konsorcjum projektu.

Głównym źródłem odpadów górnictwo i wydobywanie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w latach 2000-2020 ilość wytworzonych odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) kształtowała się na poziomie 110-130 mln ton rocznie. W 2019 r. w Polsce wytworzono 114,1 mln ton odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych), pochodzących z różnych gałęzi działalności gospodarczej.
Głównymi czynnikami determinującymi ilość wytwarzanych odpadów są rozwój gospodarczy oraz poziom i wzorce konsumpcji indywidualnej. Głównym źródłem odpadów były: górnictwo i wydobywanie (56 proc. ilości wytworzonych odpadów ogółem), przetwórstwo przemysłowe (24 proc.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (12 proc.).
W wyniku stale wzrastającej ilości odpadów opracowuje się technologie, na podstawie których odpady wykorzystuje się jako surowce. Z ogólnej ilości odpadów wytworzonych w 2019 r., 49 proc. odpadów zostało poddanych odzyskowi, 43 proc. poddano unieszkodliwieniu poprzez składowanie, a 5 proc. unieszkodliwiono w inny sposób.
Odpady związane z przemysłem górniczym, zaliczane są do odpadów poprodukcyjnych powstających w największej ilości.

MINE.THE.GAP powołało bowiem do życia konsorcjum składające się z dziewięciu klastrów, jednego RTO i jednego stowarzyszenia, którzy reprezentują łącznie siedem krajów europejskich. Dzięki temu jego partnerzy wnoszą do projektu różne kompetencje, łącznie reprezentując ponad 500 MŚP i dużych firm.

Jak wyjaśnia Agnieszka Zdanowicz, wiceprezes zarządu Centrum Kooperacji i Recyklingu - not for profit system sp. z o.o., Koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Kluczowego Klastra, projekt finansowany przez UE, ze środków Horyzontu 2020, który rozpoczął się we wrześniu 2020 r., wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w modernizacji łańcucha wartości sektora wydobywczego i surowcowego. Dzięki zastosowaniu technologii i rozwiązaniom w zaawansowanej produkcji, gospodarce o obiegu zamkniętym, efektywności energetycznej i ICT europejskie MŚP górnicze mogą uczynić swoją działalność bardziej zrównoważoną i cyfrową. Jest to możliwe dzięki wsparciu grantowemu finansowanemu z MINE.THE.GAP. - Szczególnym obszarem działalności są wyzwania związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z produkcji w firmach tego sektora. Dlatego też, po polskiej stronie w konsorcjum zaangażowany jest Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy ze wsparciem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN - dodaje Agnieszka Zdanowicz.

- Sięganie po surowce wtórne jest koniecznością dla zbilansowania potrzeb gospodarki, wobec niedostatecznej podaży surowców mineralnych. Dodatkowym argumentem, przemawiającym za podejmowaniem takiej działalności jest również konieczność ograniczenia ujemnych wpływów eksploatacji kopalin i składowania odpadów na środowisko. Zagospodarowanie odpadów eliminuje konieczność zajmowania terenów pod eksploatację nowych złóż kopalin oraz przywraca do poprzedniej funkcji (po rekultywacji) tereny zajmowane pod składowiska. Wykorzystanie nagromadzonych w przeszłości odpadów, a także wyeliminowanie, a przynajmniej znaczące ograniczenie ilości odpadów z bieżącej produkcji, mieści się w zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym, co odpowiada idei zrównoważonego rozwoju - wskazuje prof. dr hab. inż Ryszard Uberman, IGSMiE PAN.

MINE.THE.GAP oferuje usługi biznesowe dla projektów finansowanych w ramach programu bonów. Pomogą one firmom zwiększyć ich zdolności innowacyjne, promować transfer i komercjalizację technologii oraz wspierać ich działania w zakresie internacjonalizacji. Usługi te są dystrybuowane w ramach 3 Hubów biznesowych i będą dostępne przez cały czas trwania projektów. Są to dodatkowe usługi, które projekt MINE.THE.GAP zapewnia finansowanym firmom w celu przyspieszenia transformacji łańcuchów wartości.

Drugi otwarty nabór wniosków już w styczniu 2022 r.

Sukcesem 24 złożonych wniosków międzynarodowych w konsorcjach zakończył się pierwszy europejski nabór projektów. Niestety wśród nich mało – bo zaledwie 3 - zostało napisanych przez polskie firmy.

Dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w projektowej współpracy międzynarodowej i nie boją się wyzwania, jakim jest praca w konsorcjum z firmami europejskimi - szansą będzie drugi nabór, który rozpocznie się w już styczniu 2022 r. Będzie poświęcony zaprojektowaniu i wdrożeniu prototypu lub weryfikacji koncepcji w celu wykazania wykonalności rozwiązania dla głównych wyzwań górniczego łańcucha wartości. Aby złożyć wniosek, dwa lub trzy MŚP łączą się i tworzą konsorcjum działając w zespołach. Wybrane konsorcja projektowe mogą otrzymać maksymalne wsparcie finansowe w wysokości 150 000 euto na czas trwania projektu wynoszący do 9 miesięcy.

Czasu jest już coraz mniej

Europa ma do dyspozycji tylko dekadę, aby osiągnąć efektywność zasobów gospodarki surowcowej potrzebujemy innowacyjności. Zapotrzebowanie na surowce wzrośnie o ok 30 proc. już w 2030 roku. Mogą zostać one zastąpione przez surowce pochodzące z zamkniętego obiegu a luka może zostać wypełniona poprzez innowacyjne zagospodarowanie odpadów z użyciem recyklingu oraz zmiany modeli biznesowych na cyrkularne. Takie podejście wzmocni nie tylko przewagi konkurencyjne MŚP, ale także europejskiej gospodarki, którą będzie można nazwać zrównoważonymi.

Więcej o projekcie MINE.THE.GAP na stronie internetowej.

Klaster Gospodarki Odpadowej i RecyklinguArtykuł powstał we współpracy z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Przypisy

1/ Zobacz Poster - Odpady poprodukcyjne w świetle GOZ
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/10907-Poster-odpady-poprodukcyjne-w-GOZ.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zrównoważony produkt? UE myśli jak powiedzieć: sprawdzam (26 listopada 2021)Projekt ReFlex – polska technologia, która ma szansę zdobyć zagraniczne rynki (26 listopada 2021)Dlaczego za odpady płacimy coraz więcej? Analiza IOŚ-PIB (23 listopada 2021)Drugie życie elektroodpadów. Paczkomaty przysłużą się recyklingowi (22 listopada 2021)Recykling i sprzedaż oryginalnych części do napraw. Szykują się spore zmiany w Apple (22 listopada 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony