Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Z końcem czerwca wygasają "stare" uchwały dot. opłat za odpady

   Powrót       13 maja 2022       Odpady   

Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Lublinie wydała komunikat w sprawie zmiany przepisów regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonych sierpniową nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648). Izba przypomniała, że z końcem czerwca 2022 r. wygasają wszystkie uchwały dotyczące stawek za pojemniki lub worki podjęte przed wejściem w życie Ustawy zmieniającej.

Nieruchomości niezamieszkałe

RIO przypomniała, że obecnie, zgodnie z art. 6j ust. 3 u.c.p.g. (w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą), „w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek”.

Czytaj też: Ile będą wynosić maksymalne miesięczne stawki za odbiór posegregowanych odpadów komunalnych?

Izba wyjaśniła przy tym, że przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

Rozliczanie domków letniskowych

Ponadto RIO wskazała, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 6j ust. 3b u.c.p.g. w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie „od nieruchomości", lecz od „domku letniskowego na nieruchomości” albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Izba podkreśliła przy tym, że nowe brzmienie art. 6j ust. 3b u.c.p.g. obowiązuje od 1.01.2022 r. co oznacza, że wszystkie uchwały dotyczące ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą podejmowane lub wchodzą w życie od tej daty muszą uwzględniać nowy stan prawny. - Jednocześnie wobec konieczności dostosowania obowiązujących w gminach uchwał do nowych zasad wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych gminy, które w dalszym ciągu chcą realizować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych stosownie do art. 6j ust. 3bc u.c.p.g. miały czas do końca kwietnia br. na dokonanie stosownych zmian w obowiązujących uchwałach – czytamy w komunikacie RIO.

Czytaj też: System gospodarki odpadami na minusie - prawie 1,4 mld zł deficytu w 2020 r.

Różnicowanie stawek

RIO przypomniała też, że zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 6j ust. 2a u.c.p.g.
przyznano radzie gminy możliwość zróżnicowania stawki opłat od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zależności od:

  • powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
  • ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego,
  • liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość,
  • liczby osób lub ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym,
  • odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich,
  • od rodzaju zabudowy lub od faktu objęcia nieruchomości uchwałą, o której mowa w art. 2a ust. 1 u.c.p.g.

Izba zwróciła uwagę, że w myśl art. 6j ust. 2 u.c.p.g., rada gminy może też uchwalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. - W przypadku wyboru tej metody ustalania opłaty, wyraźnie dopuszczono możliwość różnicowanie stawki opłaty w oparciu o kryterium liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, co do tej pory było kwestionowane przez część orzecznictwa – czytamy w komunikacie RIO.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NFOŚiGW ma 3 mld zł na spalarnie odpadów (23 czerwca 2022)KAS zatrzymała nielegalny transport odpadów komunalnych (23 czerwca 2022)Opublikowano jednolity tekst ustawy UCPG (22 czerwca 2022)Do końca czerwca rząd chce przyjąć plan gospodarowania odpadami do 2028 r. (13 czerwca 2022)RIO: burmistrz może umorzyć zaległą opłatę śmieciową za uchodźców z Ukrainy (10 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony