Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

ROP w wykazie prac legislacyjnych RM

Opłata opakowaniowa, szacunkowe przychody nowej opłaty wynieść mają 1,5 mld zł, przekształcenie organizacji odzysku opakowań w organizacje odpowiedzialności producentów i nowa rola IOŚ-PIB – to założenia systemu ROP w Polsce. Więcej w artykule.

   Powrót       04 maja 2021       Odpady   

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw(1) (tzw. ustawa opakowaniowa). Rozpoczęcie prac nad nowelizacją przepisów ustawy wynika z konieczności transpozycji do prawa krajowego zapisów dyrektywy ws. odpadów, zwłaszcza w zakresie art. 8 i 8a, które dotyczą rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Jak wyjaśniono, „wprawdzie termin transpozycji przepisów w/w dyrektywy upłynął 5 lipca 2020 r., to niemniej jednak termin na dostosowanie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta do wymagań tej dyrektywy upływa 5 stycznia 2023 r.”.

Pełna treść dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów dostępna w bazie aktów prawnych Teraz Środowisko.

0,50 zł za każdy kilogram wprowadzonego na rynek opakowania

Jednym z planowanych działań, jakie mają znaleźć się w projekcie ustawy, jest rozdzielenie strumienia opakowań produktów oraz odpadów opakowaniowych na: przeznaczone dla gospodarstw domowych i pozostałe (głównie handel, usługi, przemysł). Do tego planuje się ustanowienie opłaty opakowaniowej ponoszonej przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, której - jak wskazano - nie należy mylić z opłatą produktową. - Opłata produktowa jest sankcją związaną z niezapewnieniem przez wprowadzających produkty w opakowaniach poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. Mając na uwadze, że wprowadzający nadal będą posiadali obowiązki w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych, utrzymana zostanie opłata produktowa. Należy zauważyć, że są to niezależne od siebie opłaty. Opłata opakowaniowa będzie związana z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, a opłata produktowa jest związana z niezrealizowaniem ustawowych celów w zakresie przetwarzania odpadów opakowaniowych, w tym także innych niż przeznaczone dla gospodarstw domowych (tj. zbiorczych i transportowych) – czytamy w wykazie.

Wstępnie przyjęta średnia stawka opłaty za każdy kilogram opakowania, w którym producenci wprowadzą do obrotu swoje produkty, wynieść ma 0,50 zł. Jak dodano, stawki opłat zostaną zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów opakowań. - Szacuje się, że opłata opakowaniowa należna za 2023 r. (pierwszy rok obowiązywania ustawy) wyniesie 1,5 mld zł. Z uwagi na to, że okresem rozliczeniowym dla naliczania opłaty opakowaniowej jest miesiąc, w pierwszym roku wpływy z tytułu opłaty opakowaniowej obejmą okres 11 miesięcy (wpływy za grudzień 2023 r. zostaną przekazane w styczniu 2024 r.). Oznacza to, że w 2023 r. do marszałków województw wpłynie opłata w szacowanej wysokości 1,37 mld zł – wskazano(2).

Czy konsument zapłaci więcej?

Jak ponadto zaznaczono, stawka opłaty opakowaniowej „teoretycznie może zostać uwzględniona w cenie produktów”. - Niemniej nie jest możliwe dokładne oszacowanie i wskazanie wzrostu cen produktów, ponieważ to od indywidualnych decyzji poszczególnych przedsiębiorców w kontekście konkurencyjności rynku zależy, w jakim stopniu koszty systemu ROP zostaną przeniesione na konsumentów. Z drugiej strony wpłacane przez przedsiębiorców opłaty opakowaniowe docelowo obniżą opłaty ponoszone przez mieszkańców za odbiór odpadów pochodzących z gospodarstw domowych – dodano.

Co jeszcze przewiduje nowelizacja?

Wśród założeń projektu wymienia się ponadto przekształcenie organizacji odzysku opakowań w organizacje odpowiedzialności producentów. Zmiany mają dotyczyć także wymagań dotyczących sposobów prowadzenia działalności przez te organizacje – wymienia się tu przede wszystkim obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności, które wydawać ma minister właściwy do spraw klimatu oraz podniesienie kapitału zakładowego do 5 mln zł.

Czytaj też: Wielkie reformowanie systemów ROP w Europie, a co z Polską?

Planuje się także „wprowadzenie mechanizmu wynagrodzenia dla organizacji odpowiedzialności producentów płaconego przez producentów reprezentowanych przez daną organizację”. - Wysokość wynagrodzenia na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów została obliczona na podstawie uśrednionych stawek opłat, które obowiązują na terenie Czech w 2019 r. w przeliczeniu na PLN/Mg (według średniego kursu EUR/PLN na 31.12.2018 - 4,3000 zł), oraz przy założeniu, że wszyscy wprowadzający produkty w opakowaniach podpiszą umowę z organizacją. Stawki czeskie zostały przyjęte jako podstawa do obliczeń ze względu na podobny podział na rodzaje opakowań co w Polsce oraz wówczas brak kryteriów modyfikujących ostateczną wysokość tych stawek - czytamy. Stawki te wynosić mają:

  • Opakowania wielomateriałowe: 1 049,54 zł/Mg,
  • Opakowania z tworzywa sztucznego: 886,56 zł/Mg,
  • Opakowania ze szkła 319,19 zł/Mg,
  • Opakowania z papieru i tekstur: 414,46 zł/Mg,
  • Opakowania z aluminium: 440,92 zł/Mg,
  • Opakowania ze stali: 331,44 zł/Mg,
  • Opakowania z drewna: 198,32 zł/Mg.

- Zgodnie z przyjętymi założeniami wprowadzający produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, w pierwszym roku funkcjonowania nowego systemu, ponieśliby wynagrodzenie na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów w wysokości ok. 145,3 mln zł, a wprowadzający produkty w pozostałych opakowaniach ok. 663,4 mln zł – dodano.

Rola IOŚ-PIB

Zadania nadzorcze nad systemem ROP mają zostać powierzone Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB). Instytut odpowiedzialny będzie m.in. za mechanizm nieodpłatnego przydzielania masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi organizacjom odpowiedzialności producentów i organizacjom samorządu gospodarczego. - Masa ta będzie odpowiadała masie odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi, za którą uiszczono opłatę opakowaniową (czyli powstałych z opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych), i będzie ustalana na podstawie informacji przekazywanych okresowo przez recyklerów; mechanizm ten zapewni możliwość realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia poziomów recyklingu przez organizacje w imieniu wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, których ta organizacja reprezentuje – wskazano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na III/IV kwartał 2021 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Szczegóły dotyczące projektu ustawy dostępne tutaj:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r4457566844123,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-opakowaniami-i-odpadami-opakowaniow.html
2/ Czy faktycznie tak będzie? Przekonamy się wkrótce. Warto jednak przypomnieć, że jeszcze przed wprowadzeniem tzw. opłaty foliówkowej, łączne przychody do budżetu państwa szacowano na 1,2 mld zł. Tymczasem przez dwa lata d z tego tytułu wpłynęło nieco ponad 266 mln zł… Więcej na ten temat tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/wplywy-do-budzetu-panstwa-oplata-foliowkowa-10198.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

30% recyklatów w butelkach PET od 2030 r. Jak się przygotować? Głos z branży opakowaniowej (21 czerwca 2024)Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)311 nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych w Polsce. Część jest blisko infrastruktury krytycznej (11 czerwca 2024)Jeden punkt odbioru kaucji w gminie nie wystarczy; potrzeba zachęt dla małych sklepów. Komunikat ZGWRP (07 czerwca 2024)Uniknąć ponad mld ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. Ministerstwo poprawia system kaucyjny (07 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony