Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Rynek mocy: zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2026 wynosi 7 085 MW

Projekt rozporządzenia w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023 określa wielkość mocy kupowanej na aukcjach rynku mocy, mocy jaką mogą oferować dostawcy oraz cenę maksymalną.

   Powrót       14 lipca 2021       Energia   

Wyżej wymieniony projekt(1) jest wypełnieniem upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, zgodnie z którym minister właściwy ds. energii określa w drodze rozporządzenia parametry najbliższej aukcji głównej i najbliższych aukcji dodatkowych. Jest to akt prawny wydawany cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem aukcji głównej. Projektowane rozporządzenie ma na celu określenie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026, która zostanie przeprowadzona w 2021 r. oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023, która zostanie przeprowadzona w 2022 r.

Czytaj też: Rynek mocy dużo droższy niż szacowano, wizji przyszłości brak

Jak określić zapotrzebowanie na moc?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu zapotrzebowanie na moc w aukcji to wolumen mocy, jaki powinien zostać zakupiony na dany okres dostaw tak, aby spełniony był standard bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, określony w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (Dz. U. poz. 1455). Standard ten, rozumiany jako dopuszczalny oczekiwany czas braku pokrycia zapotrzebowania na moc elektryczną odbiorców końcowych, powiększonego o wymaganą rezerwę mocy, został określony na 3 godziny w roku. Generalnie wyliczone zapotrzebowanie na moc w danym roku, które powinno być zakontraktowane na rynku mocy dla bezpieczeństwa dostaw, zakupywane jest na pięciu aukcjach: aukcji głównej na pięć lat przed fizyczną dostawą mocy oraz na czterech kwartalnych aukcjach dodatkowych na rok przed fizyczną dostawą.

W celu określenia wielkości zapotrzebowania na moc w aukcji, dokonano obliczeń historycznego krajowego zapotrzebowania sieci (zapotrzebowania odbiorców), które nie uwzględnia potrzeb własnych jednostek wytwórczych. Następnie opracowano prognozy zapotrzebowania sieci na rok 2026.

- Zapotrzebowanie sieci, którego prognozy na rok 2026 wskazano powyżej, nie jest tożsame z zapotrzebowaniem brutto Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), które określone jest na podstawie sumy pomiarów generacji jednostek wytwórczych w KSE, z uwzględnieniem salda wymiany międzynarodowej. Zatem porównywanie ww. wielkości z publikowanymi przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) na stronie internetowej zapotrzebowaniem KSE może prowadzić do błędnych wniosków – wskazują autorzy projektu.

Wariant zapotrzebowania sieci w 2026 r.

Zapotrzebowanie sieci w roku 2026 wyliczone przez PSE wyniosło dla poszczególnych kwartałów w wariancie przyjętym w projekcie rozporządzenia następujące wartości: 26 915 MW dla I kwartału, 23 341 MW dla II kwartału, 23 685 MW dla III kwartału oraz 25 922 MW dla IV kwartału.

Projektodawca podkreśla, że im więcej mocy zostanie zakupione na aukcji mocy, tym wystąpi mniejsze zagrożenie dla poprawności bilansu mocy w KSE. Niemniej jednak rynek mocy nie może prowadzić do przewymiarowania KSE, a tym samym przenosić nadmiarowych kosztów funkcjonowania tego mechanizmu na odbiorców energii elektrycznej w kraju. Oznacza to m.in., że przy określaniu parametrów aukcji, szczególnie aukcji głównej, należy prawidłowo uwzględnić rozwój źródeł wytwórczych korzystających z innych systemów wsparcia.

Prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. W efekcie wyznaczone zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2026 wynosi 7 085 MW.

Pozostałe współczynniki zostały wyznaczone przy użyciu metodyki przyjętej przy przyjmowaniu poprzednich rozporządzeń dotyczących parametrów aukcji głównej oraz parametrów aukcji dodatkowych - dla określonego roku dostaw.

Aukcje dodatkowe

Zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 uwzględnia wyniki aukcji głównej i kształtuje się następująco: 1 791 MW dla I kwartału, 1 160 MW dla II kwartału, 1 160 MW dla III kwartału, 1 973 MW dla IV kwartału. Natomiast zgodnie z metodyką przyjętą przy przyjmowaniu poprzednich rozwiązań cena wejścia (CeWe) nowej jednostki wytwórczej nie została powiększona o inflację.

OSP przeanalizował inwestycje w podobne źródła w Polsce i na świecie, ale ostatecznie swoją propozycję oparł na danych pochodzących z World Energy Outlook. Finalnie cenę wyjścia ustalono na poziomie 364 zł/kW.

- W celu stymulowania nowych inwestycji oraz zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na moc zwiększono niemal trzykrotnie ilość mocy, która ma zostać zapewniona na aukcji głównej. Propozycje resortu klimatu i środowiska, ujęte w projekcie rozporządzenia, mają jak najlepiej odzwierciedlać poziom dostępnych zdolności przesyłowych i sezonową zmienność zapotrzebowania w 2026 r. Parametry aukcji dodatkowych na II i III kwartał 2023 r. są dobrane tak, żeby ograniczyć koszty dla odbiorców końcowych. Pozostałe parametry ulegają nieznacznym aktualizacjom uwzględniającym najnowsze dane – komunikuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Konsultacje będą trwały 10 dni. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do przekazywania ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu za pomocą poczty elektronicznej na adresy: zpue@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Treść projektu dostępna jest tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348900

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prezes URE wyliczył wysokość opłaty za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju w 2023 r. (03 października 2022)Nowe indeksy OZE na TGE. Gdzie znajdą zastosowanie? (20 września 2022)PIE: Elektrownie jądrowe zapewnią Polsce do 38% zapotrzebowania na energię (19 sierpnia 2022)OZE a bezpieczeństwo. Zamienimy rosyjską siekierkę na chiński kijek? (12 sierpnia 2022)UOKiK przyjrzał się gospodarce odpadami w woj. mazowieckim (11 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony