Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Do końca marca czas na złożenie sprawozdań dot. obowiązku zmniejszenia zużycia energii o 10%

   Powrót       14 lutego 2023       Energia   

Urząd Regulacji Energetyki przygotował formularz sprawozdawczy dotyczący zużycia energii elektrycznej.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku(1), która weszła w życie 18 października 2022 roku, nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) obowiązek podjęcia działań, których celem jest ograniczenie o 10% zużycia energii elektrycznej. Intencją wprowadzenia tej regulacji była realizacja wyższych standardów poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz wzmocnienie działań przekładających się na ustabilizowanie sytuacji na rynku energii elektrycznej.

Przepisy wspomnianej ustawy przyznały Prezesowi URE kompetencje do weryfikowania działań podjętych przez zobowiązane do uzyskania oszczędności JSFP oraz do nakładania kar za brak ich realizacji lub brak poinformowania regulatora o podjętych działaniach w ustawowym terminie.

Kto został zobowiązany do zmniejszenia zużycia energii?

Obowiązek podejmowania działań w celu zmniejszenia o 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach (lub częściach budynków) oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy mają wszystkie podmioty stanowiące jednostki sektora publicznego(2), a więc m.in.:

 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 • związki metropolitalne;
 • instytucje gospodarki budżetowej;
 • państwowe fundusze celowe;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • uczelnie publiczne;
 • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury.

Pierwsze sprawozdanie z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej za grudzień 2022 roku, kierownicy zobowiązanych jednostek muszą złożyć Prezesowi URE do 31 marca 2023 roku. Kolejny raport, za cały 2023 rok, trzeba będzie złożyć do 31 marca 2024 roku.

Punktem odniesienia dla redukcji zużycia energii w grudniu 2022 roku jest średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019(3). Natomiast oszczędności osiągane w 2023 roku należy odnieść do całkowitego zużycia energii elektrycznej w roku 2022.

Co ważne, do całkowitego zużycia energii elektrycznej, od poziomu którego liczone są oszczędności, nie wlicza się zużycia energii:

 • w budynkach wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa;
 • przez urządzenia techniczne i instalacje zapewniające ciągłość działania infrastruktury informatycznej jednostek sektora finansów publicznych (np. zużycie energii elektrycznej na potrzeby pracy serwerowni, której działanie z racji pełnionej funkcji nie powinno być ograniczane);
 • w obiektach stanowiących infrastrukturę krytyczną zlokalizowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej(4).

Jak można ograniczyć zużycie energii?

Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych może odbywać się poprzez działania beznakładowe, bądź też przez przedsięwzięcia inwestycyjne(5). Można do nich zaliczyć:

 • ograniczenie oświetlenia zewnętrznego, np. wyłączenie dobowej lub świątecznej iluminacji budynków;
 • zapewnienie określonej temperatury pomieszczeń: np. przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza;
 • modernizację lub wymianę oświetlenia;
 • zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią;
 • wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników urzędów;
 • wykorzystanie do ogrzewania zajmowanych budynków ciepła odpadowego z serwerowni.

Formularz sprawozdawczy, w którym należy zgłosić informacje o oszczędnościach wraz z instrukcją jego wypełnienia, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej URE w zakładce Formularz sprawozdawczy - zużycie energii elektrycznej przez JSFP.

Źródło: URE

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127)
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/ustawa-z-dnia-07-10-2022-dz.-u.-2022-poz.-2127-6712.html
2/ Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 7.10.2022 r.3/ Ze względu na fakt, że w latach 2020-2021 zmagaliśmy się w kraju z sytuacją pandemiczną, która powodowała istotne ograniczenia zużycia energii, jako podstawę do obliczeń oszczędności energii elektrycznej w grudniu 2022 r. określono średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019.4/ Chodzi o infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z póżn. zm.).5/ Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 29 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, s. 12.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bruksela, Ottawa - wspólna sprawa. Zielony sojusz UE i Kanady (27 listopada 2023)Wsparcie dla odbiorców energii w 2024 r. Rząd chce przedłużyć cenę maksymalną prądu (21 listopada 2023)Kruszywa syntetyczne z odpadów niebezpiecznych? Tak, opatentowana technologia i certyfikowany produkt (16 listopada 2023)Energia i klimat po wyborach. Najważniejsze wnioski od Forum Energii (15 listopada 2023)Energetyka prosumencka i nowe parki narodowe. Co o klimacie i środowisku mówi umowa koalicyjna? (13 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony