Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Wątpliwe konstytucyjnie stawki opłat w nowym Prawie wodnym

Proponowane w projekcie stawki opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami wywołały obawy wśród żeglarzy, właścicieli portów i osób prowadzących ośrodki turystyczno-rekreacyjne. Głos w dyskusji zabrał również Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar.

   Powrót       20 stycznia 2017       Woda   

W skierowanym przez Rzecznika do Ministra Środowiska piśmie czytamy, że podstawowym zarzutem podnoszonym przez obywateli jest zbyt duża wysokość proponowanej maksymalnej stawki opłat za użytkowanie gruntu pokrytego wodami. Rzecznik wskazuje, że prowadzenie na takich terenach działalności gospodarczej i tak samo w sobie jest przedsięwzięciem trudnym i uzależnionym od wielu zmiennych. Dodatkowy wzrost obciążeń publicznych może doprowadzić do dalszego spadku dochodów, a w konsekwencji wzrostu bezrobocia w takich regionach, jak np. Mazury.

Kogo dotyczy dyskusja?

Kontrowersje dotyczą przede wszystkim projektowanej treści art. 260 i 261 projektu ustawy. Przepisy te przewidują oddawanie gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, stanowiących własność Skarbu Państwa, niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z uprawianiem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb w użytkowanie za opłatą roczną (tzw. opłatą portową), której maksymalna stawka za 1m2 nie może być wyższa niż dziesięciokrotność obowiązującej w danym roku górnej stawki podatku od nieruchomości. Oznacza to, że opłata mogłaby wynosić nawet 8,9 zł za m2. Z punktu widzenia przedsiębiorców sprawa jest istotna, gdyż wzrost stawki może ich kosztować rocznie kilka lub kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Fiskalny charakter zmian

Rzecznik zwrócił uwagę, że art. 22 Konstytucji stanowi, iż ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Ograniczenia wolności gospodarczej powinny być więc wprowadzone jedynie w sytuacjach, gdy są szczególnie uzasadnione. Tymczasem na podstawie uzasadnienia projektu Prawa wodnego Rzecznik powziął wątpliwość, czy omawiana regulacja nie ma przypadkiem na celu wyłącznie zwiększenia przychodów do budżetu państwa. Rzecznik przypomina, że opłaty stanowić mają zgodnie z projektem wyłącznie przychód tworzonej w ustawie państwowej spółki Wody Polskie. Ewentualne bezzasadne i nadmierne obciążanie zainteresowanych podmiotów i ograniczenie w tej sposób wolności działalności gospodarczej narusza, zdaniem Rzecznika, wyrażone w Konstytucji zasady: proporcjonalności oraz państwa prawnego.

Zdaniem Rzecznika, wskazane wyżej wątpliwości można również odnieść do innych obciążeń publicznych przewidzianych w projekcie ustawy, m.in. wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, a także opłat za pobór wód podziemnych.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)UE wzmacnia prawo karne dot. ochrony środowiska (08 maja 2024)Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony