Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Społeczeństwo może opiniować projekty dot. infrastruktury energetycznej

   Powrót       17 sierpnia 2018       Energia   

Od dzisiaj strona społeczna może zgłaszać uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wraz z projektem prognozy OOŚ dla aktualizowanego dokumentu „Lista projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach dokumentu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącego „Project pipeline” dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, wersja 3.0 (zwanego dalej LPS 3.0)

LPS 3.0 jest dokumentem pomocniczym w procesie tworzenia listy projektów istotnych dla sektora energetyki, wskazanych do dofinansowania z funduszy UE na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Przedmiotem prowadzonego postępowania jest wymagana zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentu.

Informujemy o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od 17 sierpnia 2018 r. do 07 września 2018 r.

  1. w formie pisemnej korzystając z załączonego formularza składania uwagi i wniosków na adres: Ministerstwo Energii, Departament Funduszy Europejskich, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia projektów obu dokumentów: Sekretariat Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii, pokój 301, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa
  3. w formie elektronicznej: na adres e-mail: lukasz.jaworski@me.gov.pl i jacek.wojcicki@me.gov.pl, korzystając z załączonego formularza składania uwag i wniosków.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie będzie prowadzone w związku ze stwierdzeniem braku możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji zamierzeń inwestycyjnych zawartych w dokumencie LPS 3.0.

Projekt dokumentu oraz formularz uwag dostępne na stronie internetowej ME(1).

Źródło: ME

Przypisy

1/ Komunikat w sprawie rozpoczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
https://www.gov.pl/energia/komunikat-w-sprawie-rozpoczecia-postepowania-z-udzialem-spoleczenstwa-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-dokumentu-wraz-z-projektem-prognozy-oo-dla-aktualizowanego-dokumentu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Trwają konsultacje projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” w ramach OOŚ (19 lipca 2021)Projekt: wprowadzenie decyzji środowiskowej dla działania "restrukturyzacja małych gospodarstw" (16 lipca 2021)Raport OOŚ dla planowanej spalarni odpadów w gminie Wisznia Mała w ogniu krytyki (13 lipca 2021)Projekt Polityki Surowcowej Państwa już w konsultacjach (12 lipca 2021)Plany adaptacji do zmian klimatu obowiązkowe dla miast średniej wielkości (12 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony