Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Dylematy firm transportujących odpady a BDO

Firmy transportowe zachodzą w głowę, jaką dokumentację powinni posiadać kierowcy ciężarówek przy przewozie odpadów od podmiotów zwolnionych z prowadzenia ewidencji w BDO? Wystarczy WZ, ale pod pewnymi warunkami.

   Powrót       17 stycznia 2020       Odpady   

- Jak wygląda sprawa transportu odpadów od firmy zwolnionej z obowiązku rejestracji w BDO? Skoro nie ma w tym przypadku KPO, to jaki dokument powinien mieć przy sobie kierowca ciężarówki w razie kontroli, aby nie narazić się na karę ? Czy wystarczy zwykła WZ-ka? – pyta nasz Czytelnik.

Podmioty zwolnione z BDO

Litera prawa stanowi, że istnieje obowiązek posiadania wygenerowanego z BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów (KPO) przez kierującego środkiem transportu(1). Natomiast w przypadku karty przekazania odpadów komunalnych (dalej KPOK) obowiązek ten reguluje art. 71a ust. 3 ww. ustawy i dotyczy analogicznego obowiązku.

- W przypadku jednej, jak i drugiej karty system BDO posiada funkcjonalność umożliwiającą posiadanie wygenerowanego potwierdzenia wystawienia KPO lub KPOK na urządzeniu mobilnym w postaci pliku pdf lub papierowego wydruku z systemu – mówi Konrad Nowakowski, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań.

Jednak dla podmiotów korzystających ze zwolnienia nie ma możliwości wygenerowania potwierdzenia, ponieważ transport będzie odbywał się bez KPO.

Podmioty spoza rejestru

Konrad Nowakowski wyjaśnia, że podmioty które są zwolnione z ewidencji, są to nieprofesjonalni zbierający lub wytwórcy odpadów korzystający ze zwolnienia w ilości i masie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Klimatu. Będą to np. sytuacje, w których sklep odbiera zużyte akumulatory od konsumentów i przekazuje je do zbierającego bez rejestracji w BDO.

Kluczowy jest jednak art. 45. 1. ustawy o odpadach, który zawiera zwolnienie z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla podmiotów prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami. Ustawa wskazuje konkretnie na podmiot, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów).

- Trzeba jednak pamiętać, że podmiot świadczący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów jest obowiązany posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 1, dotyczącą, co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów - uczula Nowakowski.

Obowiązki transportującego

Nie należy zapominać, że w każdym przypadku podmiot transportujący odpady (a więc i transportujący wytworzone przez siebie odpady lub bez KPO) musi spełniać szereg wymogów prawnych, przede wszystkim nie może zagrażać środowisku. Lista wymogów zawarta jest w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów(2). Transport odpadów niebezpiecznych (w zależności od ich właściwości i ilości) podlega pod przepisy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych(3) oraz w niektórych przypadkach dodatkowo przepisy odpowiedniego środka transportu np. dla samochodowego ADR(4).

- Obecnie nie wydaje się już zezwoleń na transport odpadów natomiast przedsiębiorca taki zobowiązany jest posiadać wpis do ww. rejestru, co potwierdzone jest nadaniem mu indywidualnego numeru rejestrowego, składającego się z 9 cyfr i generowanego automatycznie. Zostaje również utworzone indywidualne konto przedsiębiorcy w BDO. Obowiązek rejestracji jako transportujący w BDO nie dotyczy transportu wytworzonych przez siebie odpadów – wyjaśnia Konrad Nowakowski.

Podstawowymi obowiązkami wynikającymi z ww. rozporządzenia są obowiązek oznakowania pojazdu(5) oraz posiadanie dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

Różne formy dokumentacji

Dokumentami potwierdzającymi rodzaj transportowanych odpadów mogą być np.:

  • karty przekazania odpadów KPO – wygenerowany dokument transportowy,
  • faktura sprzedaży odpadów,
  • podstawowa charakterystyka odpadów,
  • dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów,
  • inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada ww. dokumentów.

- Dla bezpieczeństwa przedsiębiorców transportując odpady odebrane bez wygenerowanego potwierdzenia w BDO rekomendowane jest w każdym przypadku posiadanie dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego - konkluduje Konrad Nowakowski.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią prawną Konrada Nowakowskiego w przedmiocie obowiązku firm transportujących odpady. Plik znajduje się tutaj.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Wynika to z art. 69 ust. 1a ustawy o odpadach, wskazujący wprost, że kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z BDO, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.2/ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742)3/ Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, z późn. zm.)4/ ADR – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 769)5/ Zostało przewidziane zwolnienie w zakresie oznakowania pojazdu i posiadania stosownego dokumentu dla posiadaczy odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji odpadów i transportujących odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 kg.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontrole objęły tylko 14,6% spalarni. Urzędy pod lupą NIK (05 kwietnia 2024)Transparentność i bezpieczeństwo obrotów odpadami. Głosy z ministerstwa i branży o zmianach w BDO (04 kwietnia 2024)Nowe narzędzie do wystawiania i obsługi wniosków DPR. Oszczędność czasu, brak błędów i automatyzacja (20 marca 2024)Zagrożenia dla rozwoju sektora gospodarki odpadami. Apel (13 marca 2024)ROP na dwa tempa, segregacja BiR i mapa drogowa dla porzuconych odpadów niebezpiecznych (06 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony