Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Specustawa odrzańska wpisana do wykazu prac legislacyjnych RM

Powołanie Inspekcji Wodnej, zmiany w systemie opłat za usługi wodne i przegląd pozwoleń zintegrowanych – zakłada specustawa ws. rewitalizacji Odry. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale br.

   Powrót       16 marca 2023       Ryzyko środowiskowe   

Na stronach Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o projekcie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry, tzw. specustawie odrzańskiej (numer projektu: UD488). Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale 2023 r.

- Celem projektu ustawy jest zapewnienie odpowiednich zasobów wodnych i poprawa jakości wody w rzece Odrze, przez m.in. realizacje inwestycji mających poprawić lub przywrócić właściwe funkcjonowanie środowiska naturalnego (renaturyzacja i budowa piętrzeń wodnych), zapewnienie wsparcia finansowego określonych inwestycji, przesądzenie o pierwszeństwie realizacji lub dofinansowania określonych inwestycji, które powinny być realizowane zarówno na rzece Odrze jak i w jej zlewni – wskazano. Jak dodano, przewidziane w projekcie ustawy zadania mają głównie charakter renaturyzacyjny i retencyjny, a ich realizacja w dużym stopniu umożliwi rewitalizację rzeki Odry.

Aby przyśpieszyć planowane inwestycje prawodawca zakłada wprowadzenie „określonych uprawnień proceduralnych dla inwestycji ujętych w katalogu zawartym w przedmiotowej specustawie”. Wśród niezbędnych inwestycji wymieniono m.in. te dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. - Brak systemów kanalizacji w określonych obszarach może przyczyniać się do nielegalnego odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Tym samym niezbędna jest rozbudowa, modernizacja i budowa nowych systemów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Odry, co pozytywnie wpłynie na stan wód – czytamy.

Powołanie Inspekcji Wodnej

Na mocy specustawy, w ramach struktur Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) powstanie nowy organ – Inspekcja Wodna. Inspekcja służyć będzie „szybszemu ujawnianiu zdarzeń lub naruszeń mogących wywołać szkody w środowisku wodnym”. Cel ten – jak wyjaśniono – ma zostać osiągnięty poprzez nadanie Inspekcji Wodnej kompetencji o charakterze operacyjno-rozpoznawczym.

- W celu uniknięcia powierzania zadań z zakresu kontroli i inspekcji różnym jednostkom w strukturze PGW WP – przyjęto, że oba te zadania realizować będzie inspekcja wodna. Zaproponowano dwustopniową strukturę inspekcji wodnej kierowanej odpowiednio przez Krajowego Inspektora Wodnego (w odniesieniu do krajowej inspekcji wodnej) oraz Regionalnych Inspektorów Wodnych (w odniesieniu do regionalnej inspekcji wodnej). Mając na względzie charakter zadań PGW WP w zakresie gospodarowania wodami oraz wykonywania praw właścicielskich w stosunku do wód i gruntów zasadnym wydaje się poszerzenie zadań PGW WP w zakresie ochrony pożytków z wód i korzystania z tych pożytków. W związku z tym celowe jest nadanie inspekcji wodnej uprawnień służących ochronie zasobów ryb w wodach częściowo pokrywających się z zadaniami przypisanymi straży rybackiej. Nadanie inspektorom inspekcji wodnej prawa do poboru próbek wody i ścieków może ułatwić realizację ustawowych zadań PGW WP w zakresie ujawniania zdarzeń mogących zagrażać środowisku wodnemu oraz organizmom – podano.

Czytaj też: Unijna analiza katastrofy ekologicznej na Odrze. Opublikowano raport

Środki na zapewnienie wyposażenia oraz zasobów kadrowych mają pochodzić z własnych środków finansowych PGW WP.

Ustawa zakłada ponadto zapewnienie dodatkowych środków finansowych w celu doposażenia laboratoriów i zwiększenia zatrudnienia w Inspekcji Ochrony Środowiska, co usprawnić ma procesy poboru, analizy i oceny jakości wody.

Program odbudowy ichtiofauny rzeki

Do nowych obowiązków Wód Polskich będzie należeć ponadto opracowanie i wdrożenie Programu odbudowy ichtiofauny rzeki Odry.  - Program będzie zawierał opis i ocenę środowiska wodnego rzeki Odry po katastrofie ekologicznej, w szczególności ichtiofauny, informacje o niezbędnych działaniach w zakresie prowadzenia bieżącego monitoringu ekosystemu wodnego rzeki Odry, wykaz działań mających na celu przywrócenie zrównoważonego stanu ekologicznego rzeki Odry, w szczególności planowane działania zarybieniowe i planowane terminy ich realizacji – wyjaśniono.

Przewiduje się, że Program odbudowy ichtiofauny będzie ustanawiany na 3 lata.

Zmiany w systemie opłat za usługi wodne

Projekt ustawy przewiduje także zmiany w zakresie systemu opłat za usługi wodne i opłaty podwyższonej poprzez dostosowanie przepisów do występujących okoliczności i eliminacji lub ograniczenia uchylania się od ponoszenia opłat w przypadku odprowadzania wód lub ścieków do wód. Zakłada się m.in. uzupełnienie systemu opłat za usługi wodne w zakresie przesłanek cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodno-prawnego, a także nakazania niezbędnych działań naprawczych oraz wprowadzenie zachęt do stosowania proekologicznych rozwiązań w zakresie zrzutu wód zasolonych.

- Przedmiotowe rozwiązanie ma zachęcić i zmobilizować duże zakłady do wprowadzania systemów pozwalających zmniejszać zrzut wód zasolonych, w szczególności w okresach niższych stanów wód, co doprowadzi do zmniejszenia znacznego potencjalnego stężenia soli w wodach – dodano.

Specustawa przewiduje także dokonanie przeglądu pozwoleń wodno-prawnych oraz pozwoleń zintegrowanych dla działalności mającej wpływ na stan rzeki Odry.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wyloty wód do Kanału Gliwickiego mają obowiązujące pozwolenia wodnoprawne (19 czerwca 2024)Śnięte ryby w Odrze pod Głogowem. Dolnośląskie (14 czerwca 2024)Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Zmiany pogody mogą pobudzić złote algi do zwiększenia produkcji toksyn. GIOŚ (07 czerwca 2024)Opolski WFOŚiGW przeznaczy prawie 1,7 mln zł na odbudowę ekosystemu Odry (06 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony