Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Nowelizacja ustawy OZE. Wiele zmian, w tym regulacje dot. biometanu

Nowelizacja ustawy OZE zakłada m.in. utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE, wprowadzenie do przepisów definicji biometanu czy regulacje w zakresie klastrów energii. Konsultacje projektu będą trwać do 18 marca br.

   Powrót       28 lutego 2022       Energia   

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt(1) ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie: UC99). Jak wskazano w uzasadnieniu, projekt „obejmuje w szczególności propozycje przepisów implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. UE L 328 z 21.12.2018 r., str. 82—209)”, tzw. dyrektywę RED II. Zmiany obejmują wiele obszarów dotyczących odnawialnych źródeł energii, takich jak: klastry energii, modernizacja instalacji OZE, wsparcie operacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia, hybrydowe instalacje OZE czy morska energetyka wiatrowa.

Definicja biometanu i regulacje w tym zakresie

Pierwszym istotnym elementem nowelizacji są zagadnienia związane z „potrzebą uruchomienia rynku biometanu”. W tym celu zaproponowano m.in. wprowadzenie definicji biometanu oraz wyłączenie pojęcia biogaz rolniczy z definicji biogazu, a także uaktualnienie pojęć powiązanych. Definicja biometanu zawarta w projekcie, określa, że jest to „gaz uzyskany z biogazu lub biogazu rolniczego, którego wartość ciepła spalania wynosi nie mniej niż 34,0 MJ/m3”.

Projekt określa ponadto zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu poprzez utworzenie rejestru wytwórców biogazu. Rejestr ten prowadzić ma prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wprowadza się także przepisy, na podstawie których działalność obejmująca wytwarzanie biometanu z biogazu rolniczego będzie stanowić działalność regulowaną i wymagać wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, który prowadzi dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Przewiduje się ponadto wprowadzenie usprawnień w zakresie postępowań związanych z pozyskaniem decyzji w sprawie przyłączania instalacji wytwarzających biometan do sieci gazowej. - Rozwiązaniem usprawniającym proces pozyskiwania pozytywnej decyzji w sprawie przyłączenia do sieci gazowej, jest wprowadzenie do ustawyPrawo energetyczne przepisu, zgodnie z którym w przypadku wydania odmowy zawarcia umowy o przyłączenie instalacji służącej do wytwarzania biometanu z powodu braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci i odbioru we wskazanej przez wnioskodawcę lokalizacji, operator sieciowy jest zobowiązany wskazać wnioskodawcy najbliższą lokalizację, w której takie przyłączenie jest możliwe – wskazano w Ocenie Skutków Regulacji.

Ułatwienia w rozwoju klastrów energii

Drugim istotnym elementem zaproponowanej nowelizacją są zagadnienia związane z funkcjonowaniem klastrów energii. - Dokonując przeglądu obowiązujących przepisów oraz analizy modelu funkcjonowania klastrów energii uznano, że obecne regulacje zawarte w ustawie nie zapewniają skutecznego rozwoju tych struktur kooperacyjnych w Polsce, a formuła działalności klastra wymaga większego podkreślenia współpracy z samorządami i przynoszenia korzyści także dla lokalnych społeczności – czytamy w OSR.

Projekt ustawy w tym zakresie obejmuje m.in. ustanowienie czytelnych zasad zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz zmianę definicji klastra energii. Przewiduje się wprowadzenie mechanizmu premiowania zużywania na własne potrzeby energii wytworzonej przez członków klastra energii. - Podstawowy mechanizm preferencji dla klastrów energii będzie obejmował zwolnienia z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej z OZE przez członków klastra energii i pobranej przez członków klastra energii dla każdej godziny okresu rozliczeniowego – dodano.

Członkowie klastrów, którzy wykażą poziom zużycia własnego powyżej 60 proc., przewidziany jest dodatkowy instrument wsparcia. Obejmować ma on upust od zmiennych składników taryfy dystrybucyjnej – przy zużyciu własnym powyżej 60 proc. upust wynosić ma 5 proc., a w przypadku osiągnięcia 100 proc. zużycia własnego aż 25 proc.

Rozwiązania te zgodnie z założeniami projektu ustawy mają „charakter czasowy” i będą obowiązywać do 31 grudnia 2029 r. Projektodawca szacuje, że w efekcie wprowadzonych rozwiązań, do 2029 r. w Polsce powstać ma około 300 klastrów energii.

Transpozycja dyrektywy RED II

W kontekście transpozycji dyrektywy RED II projekt obejmuje natomiast regulacje dotyczące zwiększenia roli OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie, dostosowanie przepisów dot. gwarancji pochodzenia, stworzenia Krajowego Punktu Kontaktowego OZE celem ułatwienia prowadzenia postępowań dla wytwórców energii z OZE, uproszczenia procedur administracyjnych m.in. w zakresie przyłączenia do sieci oraz wprowadzenia bezpośredniego handlu energią – peer-to-peer przez prosumenta.

Jak czytamy w OSR, z uwagi na wymogi Dyrektywy RED II oraz wobec ograniczonej dostępności informacji na temat możliwości realizacji inwestycji w OZE, utworzony zostanie Krajowy Punkt Kontaktowego do spraw odnawialnych źródeł energii. Będzie on stanowił platformę informacyjną dla wnioskodawców. - Punkt ten powinien być postrzegany jako pierwszy punkt kontaktowy, w którym wnioskodawca może znaleźć informacje na temat tego, jakie pozwolenia są wymagane dla jego projektu i w jaki sposób te procedury są przeprowadzane – wskazano w OSR. Jak dodano, w ramach działalności punktu przewiduje się udostępnienie podręcznika procedur dla podmiotów realizujących inwestycje w zakresie OZE.

Konsultacje projektu

Projekt ustawy przekazany został do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Trwać będą one do 18 marca br. Uwagi i opinie przesyłać można na adres mailowy: ozenowelizacja@klimat.gov.pl.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357005/katalog/12858155#12858155

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zrównoważony rozwój a kryteria niecenowe w systemie aukcyjnym dla morskiej energetyki wiatrowej (23 maja 2024)Oto najaktywniejsze spółki i maklerzy 2023 roku według TGE i IRGiT (22 maja 2024)Sposoby pozyskania kapitału na inwestycje wiatrowe (22 maja 2024)Wyzwania sektora PV w Polsce: Jak sprostać rosnącym oczekiwaniom? (22 maja 2024)Wiceministra Urszula Zielińska na II Niemiecko-Polskim Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie (22 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony