Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Ważność wuzetek a plany ogólne. Kolejne wyjaśnienia MRiT nt. reformy planowania

Czy decyzje o warunkach zabudowy do czasu wejścia w życie planu ogólnego gminy muszą być zgodne ze studium? Dla jakich inwestycji należy uzyskać decyzje WZ po dniu wejścia w życie reformy?

   Powrót       10 stycznia 2024       Planowanie przestrzenne   

Resort rozwoju opublikował kolejne odpowiedzi związane z reformą systemu planowania przestrzennego.

Na podstronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii poświęconej reformie systemu planowania przestrzennego publikowane są sukcesywnie odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z wejściem w życie nowych przepisów. Część z nich dotyczy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ) oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego (LICP). 

Czy decyzje WZ i LICP do czasu wejścia w życie planu ogólnego gminy muszą być zgodne ze studium?

Przepisy przejściowe dotyczące wydawania decyzji WZ i LICP zawarte są w art. 59 ust. 2 reformy, w którym mowa, że do postępowań wszczętych przed dniem utraty mocy studium w danej gminie, stosuje się art. 54 upzp w brzmieniu dotychczasowym (czyli bez warunku zachowania zgodności z planem ogólnym, a tym samym także ze studium).

Dla jakich inwestycji należy uzyskać decyzje WZ po dniu wejścia w życie reformy?

Co do zasady każda zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego wymaga ustalenia warunków zabudowy. W związku z poprzednim brzmieniem art. 59 upzp istniały wątpliwości interpretacyjne jakie inwestycje wymagają uzyskania decyzji WZ. Dlatego też reforma wprowadziła zmianę tego przepisu. Stosownie do nowego brzmienia art. 59 ust. 1 upzp, zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z uwzględnieniem art. 50 ust. 1 i art. 86 upzp, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 pkt 1 upzp stosuje się odpowiednio.

W myśl tego ostatniego przepisu nie wymagają wydania decyzji LICP, a tym samym decyzji WZ, roboty budowlane: polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Należy zwrócić uwagę, że art. 59 ust. 2 upzp stanowi, że jednorazowa, trwająca do roku zmiana zagospodarowania terenu lub zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wymaga uzyskania decyzji WZ. Jednocześnie w art. 59 ust. 2a upzp wskazano inwestycje, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji WZ. Jednak i dla nich w niektórych przypadkach będzie istniała konieczność uzyskania decyzji WZ (przypadki te zostały wymienione w art. 59 ust. 2b upzp).

Czytaj też: Weszły w życie przepisy reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego

Czy na obszarze parków narodowych i rezerwatów i ich otulin wszystkie roboty budowlane wymienione w art. 59 ust. 2a będą wymagały uzyskania warunków zabudowy?

Każda zmiana zagospodarowania terenu dotycząca obiektów budowlanych wymienionych w art. 59 ust. 2a upzp trwająca dłużej niż rok, sytuowanych na obszarach wskazanych w art. 59 ust. 2b pkt 2 upzp, czyli na obszarze parków narodowych i rezerwatów i ich otulin, wymaga uzyskania decyzji WZ.

Jakie skutki wywoła brak wymaganej decyzji WZ w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę albo zgłoszenia?

Na podstawie art. 59 ust. 3 upzp w takim przypadku wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie mógł w drodze decyzji nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji WZ, albo przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.

Czy zawężenie obszaru analizowanego przy opracowaniu analizy cech zabudowy i zagospodarowania terenu do 200 m obowiązuje dopiero od momentu uchwalenia planu ogólnego?

Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 reformy do spraw dotyczących wydania decyzji WZ i LICP wszczętych po 24 września 2023 r. i przed dniem utraty mocy studium stosuje się przepisy m.in. art. 61 ust. 5a (czyli dotyczące ograniczenia obszaru analizowanego do 200 m) w brzmieniu dotychczasowym.

Jak wyznacza się obszar analizowany dla ustalenia warunków zabudowy dla budynków mieszkalnych do 70 m2 po wejściu w życie reformy?

Po wejściu w życie reformy w celu ustalenia warunków zabudowy dla budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70m2 należy wyznaczyć obszar analizowany w odległości równej trzykrotnej szerokości frontu terenu. Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 reformy do spraw wydania decyzji WZ stosuje się m.in. art. 61 ust. 5a upzp w nowym brzmieniu (czyli nakazującym wyznaczenie obszaru analizowanego w odległości maksymalnej 200 m) dopiero po utracie mocy studium.

Czytaj też: Poznać lepiej reformę. Baza wiedzy o zmianach w systemie planowania przestrzennego


Czy po 1 stycznia 2026 r. będzie możliwość wydawania decyzji WZ i LICP w sytuacji kiedy gmina nie zdąży uchwalić planu ogólnego?

W gminie, w której nie wszedł w życie plan ogólny, po 1 stycznia 2026 r. wydanie decyzji WZ i LICP będzie możliwe wyłącznie w ramach postępowań wszczętych przed tą datą. Tego ograniczenia nie będzie się stosowało w odniesieniu do terenów zamkniętych (art. 59 ust. 3 reformy).

Czy wszystkie decyzje WZ i LICP należy uzgadniać z Państwową Inspekcją Sanitarną?

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2a upzp wszystkie decyzje WZ i LICP wydaje się po uzgodnieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Jakie dokumenty powinien dostarczyć wnioskujący o przeniesienie decyzji WZ (art. 63 ust. 5 upzp) dla zabudowy zagrodowej, o której mowa w art. 61 ust. 4 upzp?

W przypadku przeniesienia na rzecz innej osoby decyzji WZ dla zabudowy zagrodowej, o której mowa w art. 61 ust. 4 upzp, aby wykazać, że zabudowa ta będzie wchodziła w skład gospodarstwa rolnego tej osoby oraz powierzchnia tego gospodarstwa rolnego przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie, należy przedstawić takie same dokumenty, jak w przypadku wniosku o wydanie takiej decyzji.

Czy na podstawie prawomocnej decyzji WZ wydanej przed wejściem w życie planu ogólnego, inwestor będzie mógł uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, jeśli decyzja WZ nie będzie zgodna z ustaleniami tego planu?

Wszystkie prawomocne decyzje WZ stanowią podstawę do ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę, niezależnie od terminu, w którym zostały wydane. Wejście w życie planu ogólnego, z którym wydane decyzje WZ okazałyby się niezgodne nie wpłynie na ich ważność i możliwość ich wykorzystania w procesie inwestycyjnym. Natomiast decyzje wydane na wniosek złożony po wejściu w życie planu ogólnego muszą być zgodne z tym planem.

Czy w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie reformy możliwe jest ustalenie warunków zabudowy na gruntach rolnych klas I-III, na dotychczasowych zasadach określonych w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych?

Zmiana art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych weszła w życie dnia 24 września 2023 r. Od tego czasu należy stosować ten przepis w nowym brzmieniu do spraw wydania decyzji WZ i LICP, w tym wszczętych i niezakończonych przed tym dniem.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak wyjść z labiryntu reformy planowania przestrzennego? (06 lutego 2024)Poznać lepiej reformę. Baza wiedzy o zmianach w systemie planowania przestrzennego (20 listopada 2023)Reforma planowania przestrzennego z podpisem Prezydenta (25 lipca 2023)Reforma planowania przestrzennego przekazana do podpisu prezydenta (10 lipca 2023)Reforma planowania przestrzennego trafiła do Sejmu (28 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony