Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.11.2022 26 listopada 2022

WSA: pomyłka przy segregacji odpadów to nie powód by podnieść opłatę

   Powrót       24 listopada 2021       Odpady   

Jednorazowa pomyłka przy segregacji odpadów komunalnych nie jest przesłanką do decyzji o podwyższeniu opłaty śmieciowej – wynika z orzeczenia WSA w Gdańsku(1). Według sądu ustawodawcy chodziło o notoryczne uchylanie się od obowiązku segregacji.

Prezydent jednego z miast w woj. pomorskim zdecydował o podwyższeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela jednej z nieruchomości, na której wykryto zmieszanie odpadów różnych frakcji podczas ich odbioru. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpoznaniu odwołania, utrzymało w mocy rozstrzygnięcie prezydenta wskazując, że zgodnie z przepisami (art. 6ka ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Następnie wójt (burmistrz, prezydent miasta) określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3.

Ukarany właściciel nieruchomości odwołał się od decyzji i sprawa trafiła do WSA w Gdańsku, który uznał, że tym przypadku mamy do czynienia z jednorazową pomyłka przy segregacji odpadów komunalnych, co nie jest wystarczającą przesłanką do decyzji o podwyższeniu opłaty.

Wniosek taki sędziowie wyciągnęli m.in. z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579), w którym wskazano m.in., że niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Nie dotyczy to natomiast sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika.

Uzasadnienie WSA

- Wprawdzie nie można się zgodzić z poglądem M. Bursztynowicza (Praktyczne problemy przy ustalaniu i wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Lex/el 2019), że nie można wydać decyzji, o której mowa w art.6ka u.u.c.p.g. właścicielowi nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków przez okres krótszy niż miesiąc/rok, niemniej rację ma ten autor wywodząc, że jednorazowe zgłoszenie o niesegregowaniu śmieci trudno uznać za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w tym przepisie – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Jak zaznaczył WSA, w tej konkretnej sprawie podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych jednorazowo stwierdził umieszczenie odpadów zmieszanych w pojemniku przeznaczonym na gromadzenie odpadów papierowych, co nie może skutkować obciążeniem sankcyjną opłatą za wywóz odpadów. - Reasumując, organ jest uprawniony do obciążenia strony skarżącej opłatą za gospodarowanie odpadami, jeżeli podmiot zobowiązany notorycznie narusza deklarowany obowiązek segregacji – zaznaczył WSA.

Źrodło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Sygn. I SA/Gd 722/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Raport IOŚ-PIB: Prawie 7 mln Polaków unika opłat za odpady (18 listopada 2022)Senat bez poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej (17 listopada 2022)Sprawozdania instalacji komunalnych za 2020 r. Raport IOŚ-PIB (17 listopada 2022)Sypią się kary dla gmin za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu (16 listopada 2022)In-house w Polsce. Raport Izby Branży Komunalnej (14 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony