Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.03.2024 01 marca 2024

Wsparcie dla odbiorców energii w 2024 r. Rząd chce przedłużyć cenę maksymalną prądu

   Powrót       21 listopada 2023       Energia   

W poniedziałek w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informację o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw.

"Proponowane w zmianie ustawy przedłużenie funkcjonowania mechanizmów osłonowych oddziałuje na jedną z najbardziej podstawowych potrzeb współczesnych społeczeństw, jaką jest dostęp do nośników energii. Przygotowane w projekcie ustawy rozwiązania zapewnią w 2024 r. ochronę szerokiej grupy beneficjentów przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy zdolnością finansową gospodarstw domowych, cenami nośników energii na rynkach a łącznymi kosztami systemu wsparcia obciążających budżet państwa" - podkreślono w wykazie.

Projekt przewiduje "zmodyfikowaną kontynuację dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstw domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania)".

Projektowana ustawa zakłada m.in. "mrożenie" cen i stawek opłat dystrybucyjnych oraz obowiązek stosowania w rozliczeniach w roku 2024 z odbiorcami w gospodarstwach domowych przez przedsiębiorstwa energetyczne cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na rok 2022 dla tych przedsiębiorstw w zakresie określonego limitu.

Z wykazu wynika ponadto, że utrzymane miałyby zostać limity zużycia prądu uprawniające do tańszej energii.

Zamrożone stawki za prąd dla samorządów

Zgodnie z informacją, maksymalna cena energii miałaby zastosowanie również wobec samorządów, sektora MŚP i tzw. odbiorców wrażliwych i wyniosłaby 693 zł za MWh.

„Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych, w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2024 w rozliczeniach z tymi odbiorcami stosuje się cenę za obrót energią elektryczną nie wyższą niż tzw. cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh” – napisano w informacji.

Stabilizacja cen ciepła

Rząd chce też przedłużyć funkcjonowanie wsparcia dla odbiorców ciepła przez cały 2024 rok na dotychczasowych zasadach.

Proponowana ustawa przewiduje utrzymanie wysokości ponoszonych przez tych odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40% w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym.

Jak wyjaśniono w informacji, dla odbiorcy ciepła będącego podmiotem uprawnionym oznacza to zachowanie przez cały rok 2024 cen i stawek za dostarczone ciepło na poziomie nie wyższym niż określony przepisami ustawy pułap.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami sprzedawca ciepła we wskazanym w projekcie ustawy okresie przyjmuje i wprowadza do stosowania w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami ceny i stawki opłat w każdej grupie taryfowej stosowanej taryfy dla ciepła albo ceny i stawki opłat w każdej grupie taryfowej stosowanego cennika. W przypadku gdy ceny i stawki przedsiębiorstwa energetycznego będą niższe niż wskazany w ustawie poziom maksymalny, odbiorca zostanie obciążony stawkami niższymi.

Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające ciepło będą obowiązkowo stosować wobec uprawnionych odbiorców ceny i stawki za dostarczane ciepło nie wyższe niż wskazany pułap, w zamian za co otrzymają wyrównanie. Pozwoli to projektowanemu mechanizmowi być finansowo neutralnym dla wskazanych przedsiębiorstw.

„Wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie więc ograniczeniu do ustalonego w ustawie poziomu bez względu na fakt, czy przedsiębiorstwo podlega obowiązkowi zatwierdzenia taryfy, czy też jest z niego zwolnione” – wyjaśniono w informacji.

Źródło: Samorządy

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)Lasy Państwowe dla klimatu to też termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii (27 lutego 2024)Efektywność energetyczna przede wszystkim (26 lutego 2024)Sezon na magazyny ciepła? Mogą one rozwiązać bolączki ciepłowni (26 lutego 2024)Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony