Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Główny specjalista w Zespole do spraw Zamówień Publicznych Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
EKO Pożyczka „Nasza Woda” na zapobieganie i niwelowanie skutków suszy BOŚ Bank S.A.

Wydawanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi

a+a-    Powrót       24 lipca 2018       Woda   

W lipcu 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące umożliwienia wnioskodawcom, ubiegającym się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie UE na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód lub ich dobrego potencjału, również dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013.

Na mocy tego porozumienia, wnioski o wydanie tego dokumentu, zgodnie z załączonym wzorem, prosimy kierować do właściwych terytorialnie dla lokalizacji projektu jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia 1303/2013 nie wydaje się dla zamierzeń obejmujących:

 • przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód;
 • inwestycje lub działania, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną, o której mowa w art. 425 ust. 1 Prawa wodnego;
 • prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (np. robót budowlanych lub innych działań polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu);
 • inwestycje nieinfrastrukturalne (jak np. działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją w środowisko);
 • inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS i systemu aplikacji telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na jednolite części wód;
 • termomodernizację budynków;
 • kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;
 • wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;
 • prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
 • przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
 • energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;
 • kable teletechniczne instalowane na słupach;
 • ścieżki rowerowe;
 • montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych;
 • remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn zm.);
 • zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
 • obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

Właściwe terytorialnie jednostki Wód Polskich będą wydawać deklaracje zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, według wzoru określonego przez instytucje prowadzące konkursy o dofinansowanie. W związku z tym, prosimy wnioskodawców planujących realizację projektów ze środków pomocowych UE o sprawdzanie obowiązku składania z dokumentacją konkursową deklaracji zgodności z RDW oraz o przedkładanie Wodom Polskim, wraz z wnioskiem o ich wydanie, właściwego wzoru takiej deklaracji, zgodnego z instrukcją instytucji prowadzącej konkurs.

Źródło: MGMiŻŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Program „Moja Woda”, czyli 100 mln zł na 20 tys. przydomowych instalacji retencjonujących wodę (02 lipca 2020)PowerUp! 2020: Folia z wełny, przekształcanie wibracji w fabrykach w energię i komunikacja człowieka z maszyną (01 lipca 2020)Liczba spalarni w Polsce. Wystarczająca czy nie? (30 czerwca 2020)Platforma sprawiedliwej transformacji uruchomiona (30 czerwca 2020)Kulisy przygotowań do Sprawiedliwej Transformacji w Polsce (29 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony