Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2022 25 czerwca 2022

Sprawdź wykaz odpadów niepalnych – przepisy obowiązują od dzisiaj

   Powrót       05 września 2019       Odpady   

Znowelizowana ustawa śmieciowa wprowadziła również zmiany w ustawie o odpadach i określiła wykaz odpadów należących do kategorii odpadów niepalnych. Dziś te przepisy weszły w życie.

Kwestia właściwości palnych odpadów, istotna dla sporządzania operatów przeciwpożarowych dla instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, została uregulowania przepisem art. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22 sierpnia 2019 r. poz. 1579). Wspomniany art. 6 wprowadza zmiany do art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730 i 1403).

Przepis wprowadził załącznik 2a do ustawy, określający Niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych. Na liście tej znalazły się m.in. odpady budowlano-rozbiórkowe, z wyłączeniem odpadów z drewna i odpadów z tworzyw sztucznych; szkło; odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania; odpady metali; żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów, popioły lotne, w tym piaski ze złóż fluidalnych, mieszanki popiołowo-żużlowe.

Indywidualne podejście

Ponadto przepis określił, że za odpady niepalne mogą zostać uznane także odpady należące do kategorii innych niż wymienione w załączniku nr 2a do ustawy, jeżeli nie mogą one brać udziału w procesie spalania (nie są zdolne do palenia się), a przez to nie mogą wpływać na rozwój pożaru oraz jego moc. Właściwości niepalne mogą się wiązać ze składem chemicznym odpadów lub ich postacią.

Można skorzystać z pomocy specjalistów

Uznanie odpadów za niepalne jest czynnością indywidualną dla każdego miejsca ich przechowywania, składowania i przetwarzania i dokonuje się w odniesieniu do stanu faktycznego. Przepis daje tu odniesienie do pomocy specjalistów, mianowicie:

Przy dokonywaniu uznania odpadów za niepalne można na zasadzie dobrowolności, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), wykorzystać opinie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy [tj. inżynierów pożarnictwa – przyp. red.], a w przypadku braku takiej możliwości – instytutów badawczych lub ośrodków naukowych specjalizujących się w badaniach w zakresie palności.

Przepis wchodzi w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 5 września 2019 r.

O kwestiach ppoż w gospodarce odpadami pisaliśmy również tutaj.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rząd chce podwyższyć kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku (15 czerwca 2022)Komisja PE za włączeniem spalarni odpadów do systemu EU ETS (19 maja 2022)Zatrzymanie w związku z nielegalnym transportem chemikaliów w woj. świętokrzyskim (02 maja 2022)Recykling 60% odpadów komunalnych do 2030 r.? Obecny plan działania nie pozwoli na osiągnięcie celu (27 kwietnia 2022)KE wzywa Polskę do pełnej transpozycji przepisów unijnych dyrektyw (07 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony