Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Czas na wyliczenie i uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska

Do 31 marca podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do uiszczenia opłat za korzystanie z niego. Niedopełnienie tej formalności grozi karą grzywny.

   Powrót       03 marca 2015       Management   

Przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska zamieszczone są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.).

Art. 273 ust. 1 ustawy stanowi, że opłata jest ponoszona za:
1. wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3. pobór wód,
4. składowanie odpadów.

Podmioty objęte obowiązkiem

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Podmiotem korzystającym ze środowiska jest w rozumieniu ustawy -Prawo ochrony środowiska:

  • przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.672) oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art.5 pkt 3 tej ustawy, jak również osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości wyliczonych opłat należy przedłożyć do urzędu marszałkowskiego do dnia 31 stycznia.

Formularze i stawki

Odpowiednie formularze stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2014 r., poz. 274).

Jednostkowe stawki opłat zawiera obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. z 2013 r., poz. 729).

Nie wnosi się opłat za każdy z rodzajów korzystania ze środowiska, za który roczna opłata nie przekracza 800 zł; sejmik może uchwalić podwyższenie tej kwoty nawet o 50 proc. Jednak w takim przypadku konieczne jest również złożenie do urzędu marszałkowskiego wykazu.

Skutki niewypełnienia obowiązku

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłoży wykazu z danymi o korzystaniu ze środowiska i wysokością należnych opłat lub przedłoży informacje budzące zastrzeżenia, marszałek województwa wymierza opłatę na podstawie własnych ustaleń lub kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Ponadto, takie zaniechanie jest wykroczeniem karanym grzywną.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym i nieuiszczone w terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu wraz z odsetkami w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Zwrócić należy uwagę, że bardzo często przedłożenie zaświadczenia o bieżącym regulowaniu opłat za korzystanie ze środowiska stanowi warunek uzyskania pomocy (dotacja, pożyczka) ze środowiskowych funduszy celowych.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Koniec bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS? Europejski przemysł o granicznym podatku węglowym (18 maja 2022)ZPP: Projekt systemu kaucyjnego wymaga poprawek (16 maja 2022)UMP podtrzymuje negatywną opinię ws. projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (16 maja 2022)Z końcem czerwca wygasają "stare" uchwały dot. opłat za odpady (13 maja 2022)Ozdoba: pracujemy nad zwiększeniem realności zasady „zanieczyszczający płaci" (06 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony