Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Nowe wytyczne dot. zapewnienia odporności przyszłych projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu

   Powrót       02 sierpnia 2021       Zrównoważony rozwój   

Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne techniczne na lata 2021–2027 dotyczące zapewnienia odporności projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu(1). Wytyczne te ułatwią szersze uwzględnienie kwestii związanych z klimatem w kontekście przyszłych inwestycji i przygotowywania projektów infrastrukturalnych – od budynków i infrastruktury sieciowej po najróżniejsze zbudowane systemy i aktywa. Dzięki temu europejscy inwestorzy instytucjonalni i prywatni będą mogli podejmować świadome decyzje w sprawie projektów uznanych za zgodne z porozumieniem paryskim i celami UE w dziedzinie klimatu.

Przyjęte wytyczne pomogą tym samym Unii w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, wdrożeniu wymogów wynikających z Europejskiego prawa o klimacie i zwiększeniu udziału w UE wydatków na cele ekologiczne. Wytyczne te są one dostosowane do ścieżki zakładającej redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. netto do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ich podstawę stanowią zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” oraz „nie czyń poważnych szkód”. Spełniają one również wymogi określone w przepisach dotyczących szeregu unijnych funduszy, takich jak program InvestEU, instrument „Łącząc Europę”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Zmiana klimatu już dziś wywiera wpływ na aktywa i obiekty infrastruktury o długim okresie eksploatacji, takie jak koleje, mosty czy elektrownie, i skutki te będą się nasilać w przyszłości. Szczególnej uwagi wymaga na przykład budowanie na obszarach, które prawdopodobnie zostaną dotknięte skutkami podnoszenia się poziomu mórz i oceanów. Podobnie tolerancja termiczna w przypadku szyn kolejowych musi uwzględniać prognozowaną wyższą temperaturę maksymalną, a nie wartości historyczne. Kluczowe jest zatem wyraźne zidentyfikowanie infrastruktury, która sprosta wyzwaniom przyszłości neutralnej dla klimatu i odpornej na zmianę klimatu – a następnie inwestowanie w nią.

Weryfikacja pod względem odporności na zmianę klimatu to proces włączania działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej w procesy przygotowywania projektów infrastrukturalnych. W przyjętych dziś wytycznych technicznych określono wspólne zasady i praktyki w zakresie identyfikacji i klasyfikacji fizycznych zagrożeń klimatycznych (oraz zarządzania nimi) podczas planowania, opracowywania, realizacji i monitorowania projektów i programów infrastrukturalnych. Proces ten jest podzielony na dwa filary (łagodzenie i dostosowanie) oraz dwa etapy (monitorowanie i szczegółowa analiza), przy czym udokumentowanie i weryfikację sposobów zapewnienia odporności na zmianę klimatu uznaje się za kluczowy element uzasadnienia decyzji inwestycyjnych.

Konkretnie w odniesieniu do infrastruktury o okresie eksploatacji wykraczającym poza 2050 r. wytyczne stanowią, że w przypadku każdego projektu eksploatacja, utrzymanie i finalna likwidacja powinny odbywać się w sposób neutralny dla klimatu, co może obejmować aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym, takie jak recykling lub zmiana przeznaczenia materiałów. Odporność nowych projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu należy zapewnić za pomocą odpowiednich środków dostosowawczych opartych na ocenie ryzyka związanego z klimatem.

Dodatkowe wytyczne techniczne dotyczące zapewnienia odporności na klimat inwestycji innych niż infrastruktura zostały opublikowane w zawiadomieniu Komisji 2021/C 280-01.

Kontekst

Nowe wytyczne techniczne dotyczące zapewnienia odporności projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu zostały opracowane przez Komisję w ścisłej współpracy z potencjalnymi partnerami wykonawczymi w ramach programu InvestEU oraz z grupą EBI.

Są one przeznaczone w pierwszym rzędzie dla promotorów projektów i ekspertów zaangażowanych w przygotowanie projektów infrastrukturalnych. Mogą one także stanowić przydatne źródło informacji dla organów publicznych, partnerów wykonawczych, inwestorów, zainteresowanych stron i innych podmiotów.

W oparciu o wnioski wyciągnięte z dużych projektów w zakresie zapewnienia odporności na zmianę klimatu zrealizowanych w latach 2014–2020 w niniejszych wytycznych aspekt weryfikacji tej odporności włączono do procesów zarządzania cyklem projektu, oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także uwzględniono w nich zalecenia dotyczące wspierania krajowych procesów takiej weryfikacji w państwach członkowskich.

Czytaj: Zielona ekonomia potrzebuje prywatnych inwestorów

Źródło: KE

Przypisy

1/ Wytyczne dostępne tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/10669-climate-proofing-guidance-en.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Za 1.5 roku może zabraknąć środków na „Czyste Powietrze”. PAS (17 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)Pełczyńska-Nałęcz o inwestowaniu w m.in. zieloną tranformację. Polityka Spójności i KPO (15 kwietnia 2024)Plany adaptacji, ochrona zieleni i wymagania dla paliw biomasowych. MKiŚ przedstawia projekt ustawy (09 kwietnia 2024)Jak minimalizować biogazowe ryzyka inwestycyjne? (08 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony