Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Nowe wzory dokumentów potwierdzających odzysk odpadów opakowaniowych

30 grudnia 2014 r. Minister Środowiska określił wzory dokumentów wymaganych w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozporządzenie weszło w życie 2 stycznia.

   Powrót       07 stycznia 2015       Odpady   

8 października 2014 r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (Dz.U. z 2014 r., poz. 1405). Wzory dokumentów zamieszczone są w załącznikach do aktu.

Rozporządzenie jest jednym z aktów wykonawczych do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888), która określa:
- wymagania, którym powinny odpowiadać wprowadzane do obrotu opakowania oraz zasady postępowania z nimi i odpadami opakowaniowymi,
- zasady działania organizacji odzysku oraz ustalania i pobierania opłaty produktowej.

Wzory dokumentów

Ustawa obowiązuje ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia wzorów dokumentów:
- EDPR - jest to dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, w tym określający masę tych odpadów,
- EDPO - dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych, w celu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku, w tym określający masę tych odpadów.

Wymienione dokumenty wystawiane są przez przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań.

Ustawa zobowiązuje ministra do kierowania się przy wydaniu rozporządzenia potrzebą ujednolicenia dokumentów, a w przypadku organizacji odzysku także identyfikacji odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, będących przedmiotem eksportu oraz wewnatrzwspólnotowej dostawy.

Akt został ogłoszony 16 października 2014 r. i wszedł w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Dokumenty DPR i DPO

30 grudnia 2014 r. został ogłoszony kolejny akt wykonawczy do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zawierający wzory dokumentów: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR ( Dz.U. z 2014 r., poz.1966).

Delegacja ustawowa zobowiązała ministra do ujednolicenia dokumentów, które w przypadku organizacji odzysku pozwolą na identyfikacjię odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych poddanych recyklingowi lub innemu procesowi odzysku.

Rozporządzenie weszło w życie 2 stycznia 2015 r. i w załącznikach zawiera wzory dokumentów:
- DPR - dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich recyklingu,
- DPO - dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, w tym ich masę i sposób odzysku.

Powyższe dokumenty są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny proces odzysku odpadów opakowaniowych, na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań. Jeżeli odpady opakowaniowe pochodzą wyłącznie z gospodarstw domowych, wnioskować o wydanie dokumentów powinny:
- podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- prowadzący instalację regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych,
- podmiot prowadzący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- gmina organizująca odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości.

Odpowiedni wniosek musi być złożony w terminie do 30-stu dni od przekazania odpadów, a dokument wystawiony w trzech egzemplarzach nie później niż 7 dni od wpływu wniosku.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inicjatywa #EndPlasticPollution, czyli jak przerwać zanieczyszczanie świata plastikiem (27 września 2022)Ozdoba: Ustawa kaucyjna w październiku trafi do Sejmu (21 września 2022)Pierwsze miesiące działania łotewskiego systemu kaucyjnego (07 września 2022)NGOs wzywają do przyśpieszenia prac nad ROP i systemem kaucyjnym (05 września 2022)MKiŚ: system kaucyjny nie spowoduje zmniejszenia uzyskiwanych przez gminy poziomów recyklingu (23 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony