Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Zmiany prawne 2023 r. Co czeka samorządy w kwestiach związanych ze środowiskiem?

Rok 2022 obfitował w wiele zmian prawnych, niektóre z nich wprowadzono dość niecodziennymi ścieżkami. W 2023 r. samorządy zobligowane będą m.in. do 10% oszczędności energii i sporządzania sprawozdań z gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

   Powrót       03 stycznia 2023       Zrównoważony rozwój   

Wraz z Nowym Rokiem w życie weszło wiele przepisów, które mają wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Wejście w życie niektórych przepisów, które miały zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2023 r., natomiast opóźniono. Jakie to zmiany?

10% oszczędności energii

Przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) obligują sektor finansów publicznych do 10% oszczędności energii elektrycznej w 2023 r.

Wśród jednostek objętych powyższym obowiązkiem znajdują się – prócz samorządów terytorialnych oraz ich związków – także związki metropolitalne, państwowe i samorządowe instytucje kultury czy uczelnie publiczne. Zgodnie z zapisami ustawy, za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara – w drodze decyzji administracyjnej wymierzy ją prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Więcej na ten temat tutaj.

Planowanie przestrzenne

Z początkiem stycznia w życie weszły przepisy znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przyjęte przepisy dostosowują porządek prawny do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2019 r. (sygn. akt SK 22/16).

Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta RP, „celem ustawy jest przesądzenie, iż w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina płaci sprzedającemu nieruchomość (pełne) odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) a nowym planem, a nie jedynie w wysokości różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem”.

Czytaj też: Mamy w Polsce kryzys gospodarki przestrzennej

Sprawozdania z gospodarowania nieczystościami ciekłymi

Zgodnie natomiast ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 stycznia 2023 r. wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast zostali zobligowani do sporządzania sprawozdań dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy.

- Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy – wskazano w ustawie.

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych dopiero w przyszłym roku

Od stycznia 2023 r. obowiązywać miała selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych (BiR). Tak się jednak nie stanie. Kary administracyjne za brak selektywnej zbiórki odpadów budowlanych nakładane będą jednak dopiero od stycznia 2025 r.

Odroczenie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów BiR znalazło się wśród zapisów ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r., którą przed końcem 2022 r. podpisał Prezydent RP. Obowiązek ten tak czy inaczej nie będzie obejmował PSZOK-ów, ale był jedną z głośniejszych ostatnich zmian dotyczących gospodarowania odpadami.

Czytaj też: Obowiązek segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych jednak od stycznia 2025 r.

Cele w zakresie elektromobilności odroczone o rok i więcej czasu na rozliczenie dodatku węglowego

Wspomniana wcześniej ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. zawierała także przepisy dotyczące dodatku węglowego oraz elektryfikacji miejskiej floty transportowej. Na mocy ustawy przywrócono przepis mówiący, że gminy mają dwa miesiące na rozpatrzenie wniosków o dodatek węglowy (z wcześniejszych przepisów wynikało, że gminy mają rozpatrzyć wnioski do 30 grudnia, co znacząco skracało czas rozpatrywania wniosków ze zbliżaniem się końca roku).

Ustawa gazowa uchyla ponadto niektóre przepisy zawarte w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z jej zapisami, w art. 68 w ust. 1 ustawy o elektromobilności uchyla się pkt 2, mówiący, że od 1 stycznia 2023 r. naczelny lub centralny organ administracji państwowej zapewnia 20% udział pojazdów elektrycznych we flocie używanych pojazdów samochodowych. Ustawa gazowa przesunęła ten termin o rok – od 1 stycznia 2024 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Spory klimatyczne wciąż wokół praw człowieka (19 czerwca 2024)Gorzkie zwycięstwo przyrody? Nature Restoration Law przyjęte, Polska głosowała przeciw (18 czerwca 2024)Stan gry na Bałtyku (17 czerwca 2024)Bezpieczeństwo pożarowe i środowiskowe magazynów energii elektrycznej (17 czerwca 2024)Rada zatwierdza nowe rozporządzenia dla zrównoważonej łączności w Europie. TEN-T (14 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony