Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Numer referencyjny: 114871 Data publikacji: 31 stycznia 2023 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • kierowanie pracą Oddziału Infrastruktury Technicznej,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z: utrzymaniem i finansowaniem lotniczego przejścia granicznego; spraw związanych z przekazywaniem środków dotacji na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zadań zleconych w obszarze transportu, a także kontrolą wykorzystania tych środków,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z uzyskiwaniem uprawnień niezbędnych do szkolenia kandydatów na kierowców i do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, szkoleniem kandydatów na kierowców wykonujących przewóz drogowy i kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz prowadzeniem rejestru ośrodków szkolenia,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych i drogach wewnętrznych położonych w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem przez starostów oraz marszałka województwa zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami, nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy oraz prowadzeniem rejestru instruktorów ośrodków doskonalenia techniki jazdy,
 • nadzorowanie realizacji zadania z zakresu cmentarnictwa wojennego,
 • nadzorowanie spraw z zakresu opracowywania planów finansowych oraz sporządzania sprawozdań budżetowych w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym w zakresie działania Wydziału,
 • nadzorowanie realizacji zadań związanych z uzgadnianiem tras pielgrzymek, procesji oraz innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1

Wymagania

Niezbędne:
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 • znajomość ustawy o usługach turystycznych
 • znajomość ustawy o kierujących pojazdami,
 • znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość ustawy o transporcie drogowym,
 • znajomość ustawy o Prawo przedsiębiorców,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na ww. stanowisko oraz danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, na które kandydat wyraził zgodę i podał je dobrowolnie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 10.02.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.  W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu (podanie tych danych jest dobrowolne) – celem powiadomienia osoby zakwalifikowanej i spełniającej wymagania formalne o terminie testu wiedzy, weryfikacji kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale od 4890,93 do 7292,70 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Zakres działania oraz kompetencje wojewody w tym:  tryb działania jednostek organizacyjnych, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej oraz sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych określa Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Wojewoda reprezentuje w regionie rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest głównym reprezentantem administracji centralnej w regionie. Wojewoda jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony