Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
24.01.2021 24 stycznia 2021

Główny specjalista w Wydziale Dokumentacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 71651 Data publikacji: 27 listopada 2020 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA Lublinie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy w zakresie geologii, hydrologii i geotechniki, sprawdza, opiniuje, weryfikuje i dokonuje merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologiczno-inżynierskim, hydrogeologicznym i geotechnicznym;
 • Współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie z wnioskami o zatwierdzenie projektów;
 • Przygotowuje i współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w celu opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych;
 • Prowadzi monitoring rozwoju technologii drogowych i mostowych oraz wdraża nowe rozwiązania technologiczne i materiały w budownictwie drogowo-mostowym w zakresie geologii i geotechniki;
 • Współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji realizowanych przez Oddział oraz monitoringu osuwisk;
 • Współpracuje z Zespołem Kierownika Projektu w celu efektywnej realizacji inwestycji

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Obciążenie mięśniowo– szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- Praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks;
- Oświetlenie naturalne i sztuczne;
- Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu geologii lub geotechniki
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywanie robót geologicznych
 • Znajomość: przepisów technicznych oraz norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Uprawnienie w zakresie wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia uprawnień w zakresie wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

Termin składania dokumentów: 08.12.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony