Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Główny specjalista w zakresie geologii i geotechniki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 81904 Data publikacji: 26 lipca 2021 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w zakresie geologii i geotechniki w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Katowicach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi sprawy w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki, sprawdza, opiniuje, weryfikuje i dokonuje merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologiczno – inżynierskim, hydrogeologicznym i geotechnicznym w zakresie zadań związanych z realizacją programów rządowych,
 • współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie do właściwych organów z wnioskami o zatwierdzenie projektów robót geologicznych i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz hydrogeologicznej, monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych,
 • przygotowuje i współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla celów przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki,
 • prowadzi monitoring rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdraża nowe rozwiązania technologiczne oraz materiały w budownictwie drogowo – mostowym w zakresie geologii i geotechniki,
 • współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji realizowanych przez Oddział oraz w zakresie monitoringu osuwisk,
 • współpracuje z Zespołem Kierownika Projektu dla zadań inwestycyjnych, dla których powołano Zespół Kierownika Projektu w celu efektywnej realizacji inwestycji.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku  podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
podczas pobytu w terenie i na sprawdzanych obiektach konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.


40-017 Katowice ul. Myśliwska 5

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie wyższe z zakresu geologii lub geotechniki,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania robót geologicznych
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie przepisów technicznych oraz norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki,
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia uprawnień w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

Termin składania dokumentów: 03.08.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony