Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
04.03.2021 04 marca 2021

Inspektor w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 72999 Data publikacji: 22 stycznia 2021 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału GDDKiA w Opolu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Analizuje stan techniczny infrastruktury oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, zasilanych energią elektryczną.
 • Gromadzi i aktualizuje dane dotyczące infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną.
 • Opiniuje projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną realizowanych przez Oddział i innych inwestorów.
 • Realizuje sprawy formalne związane z przyłączeniem do sieci oświetlenia drogowego lub innej infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną.
 • Przygotowuje materiały do postępowań przetargowych na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz utrzymuje infrastrukturę zasilaną energią elektryczną.
 • Współpracuje z Rejonami, innymi Wydziałami, Gminami oraz zakładami energetycznymi w zakresie utrzymania infrastruktury zasilanej energią elektryczną.
 • Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów. Współpracuje z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie kontroli nacisków osi, masy i wymiarów pojazdów ciężarowych.
 • Przeprowadza kontrole dróg utrzymywanych w systemie „Utrzymaj Standard”.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac
- bariery architektoniczne - brak windy
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie techniczne o kierunku elektrycznym lub elektrotechnicznym lub elektroenergetycznym lub energetycznym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w tym dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość przepisów ustaw o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub elektrotechnicznym lub elektroenergetycznym lub energetycznym
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki
 • Uprawnienia elektryczne SEP do 1kV
 • Obsługa komputera – dobra znajomość programu AutoCad

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień elektrycznych SEP do 1kV

Termin składania dokumentów: 03.02.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony