Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2021 06 grudnia 2021

Inspektor w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 85287 Data publikacji: 04 października 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Architektura krajobrazu, zieleń miejska
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • ujawnia w księgach wieczystych, ewidencji gruntów i budynków podziały nieruchomości, zmiany użytków, prawo własności na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanawia/wygasza prawo trwałego zarządu na rzecz nieruchomości będących we władaniu GDDKiA
 • uczestniczy w kontrolach wykonawstwa, merytorycznych odbiorach i rozlicza zlecone roboty, w tym w zakresie inwestycji realizowanych w ramach programów rządowych (PBDK oraz PB 100 Obwodnic) wykonywanych przez podmioty zewnętrzne w ramach podpisanych umów
 • bierze udział w opracowywaniu szczegółowych specyfikacji technicznych i istotnych warunków zamówienia dla celów przetargowych, w tym dotyczących inwestycji realizowanych w ramach programów rządowych (PBDK oraz PB 100 Obwodnic). Przygotowuje materiały w zakresie zawierania umów i przekazywania ich do Wydziału Zamówień Publicznych oraz weryfikuje i merytorycznie ocenia oferty składane w przetargach, a także bierze udział w radach technicznych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości
 • prowadzi zagadnienia dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe różnych zarządców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz spraw geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie GDDKiA
 • okazuje granice w terenie i bierze udział w czynnościach geodezyjnych dotyczących pasów drogowych
 • prowadzi ewidencję działek w zakresie prowadzonych spraw oraz nadzoruje prowadzenie ewidencji nieruchomości będących we władaniu GDDKiA

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju, praca biurowa, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

03-808 Warszawa ul. Mińska 25

Wymagania

Niezbędne:
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Wiedza z zakresu: ,,specustawy drogowej”, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera, pakiet MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie prawa, geodezji lub gospodarki nieruchomościami
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie, budownictwie lub w administracji publicznej związanej z drogownictwem
 • Przeszkolenie z zakresu: gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego
 • znajomość zasad szacowania nieruchomości, umiejętność obsługi programu EWMAPA

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów: 11.10.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony