Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: Numer ogłoszenia 31363 - Spec. ds. AiMMA-T-1 Data publikacji: 30 lipca 2018 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Warszawie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • Analizowanie wyników przeprowadzonych badań lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • Monitorowanie terminowości prowadzonych badań, przygotowywanie danych do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • Analizowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym dostarczanych recept na mieszanki mineralno-asfaltowe,
 • Pobieranie w terenie, transportowanie i przygotowywanie próby,
 • Współpracowanie z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • Kontrolowanie ilości i stanu odczynników i innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • Kompletowanie i przygotowywanie dokumentów będących efektem zrealizowanych zadań.

Warunki pracy:
 • Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenie samochodu służbowego,
 • Wysiłek fizyczny,
 • Praca w terenie,
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • Narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, a także sporadycznie w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych,
 • Budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa lub geofizyki lub geologii lub geotechniki lub geodezji lub chemii,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • Prawo jazdy kat. B.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wiedza z zakresu technologii robót drogowych,
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • Znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 09.08.2018
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Informacja o metodach naboru:
 weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
 możliwość przeprowadzenia testu wiedzy,
 rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres warszawa.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71.

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony