Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. gruntów i geotechniki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 40736 Data publikacji: 10 stycznia 2019 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Zespole Gruntów i Geotechniki Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Opolu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych gruntów i kruszyw oraz terenowych badań geotechnicznych w celu określenia przydatności tych gruntów do robót ziemnych oraz oceny warunków wodnych terenu,
 • Analizowanie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych gruntów jak również badań terenowych w zakresie geotechniki, podłoży w celu określenia poziomu zgodności uzyskanych wyników z wymaganiami,
 • Monitorowanie terminowości przeprowadzonych badań, przygotowywanie danych do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • Kontrolowanie i monitorowanie sprawności technicznej sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu,
 • Pobieranie w terenie, transportowanie i przygotowywanie próby w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • Współpraca z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • Rejestrowanie oraz dbanie o prawidłowe przechowywanie i likwidację prób do badań laboratoryjnych,
 • Kompletowanie i przygotowywanie dokumentów będących efektem zrealizowanych zadań w celu archiwizacji.

Warunki pracy:
 • Wysiłek fizyczny,
 • Praca w terenie,
 • Praca w trudnych warunkach środowiskowych,
 • Wyjazdy służbowe,
 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych, warunki w pomieszczeniach laboratoryjnych są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • Praca w terenie na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • Znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, ,Komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa lądowego, geologii lub geotechniki,
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych, znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.

Oferujemy

Pracownikom oferujemy:
 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Trzynaste wynagrodzenie,
 • Ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • Skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 • Dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 21.01.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inne informacje:

Stanowisko pracy jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Umowa na czas określony.

Informacja o metodach naboru:
weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym,
rozmowa kwalifikacyjna,
w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne – pisemny test wiedzy.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres opole.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (77) 4744002.

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony