Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. uzgodnień

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 37042 Data publikacji: 31 października 2018 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Budownictwo i architektura: Projektowanie budynków, nadzór nad budową

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału GDDKiA w Białymstoku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowywanie i ewidencjonowanie decyzji administracyjnych w sprawach: lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg, lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym oraz przy drogach, uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych w ww. zakresie,
 • Przygotowywanie i ewidencjonowanie postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ewidencja, opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie ich wpływu na ruch drogowy lub samą drogę,
 • Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestora zewnętrznego,
 • Ewidencjonowanie i opiniowanie zmian zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa,
 • Rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw z zakresu uzgadniania sposobu zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego oraz zajęcia pasa drogowego, wymierzenia kar za zajęcie pasa drogowego oraz orzekania o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego,
 • Współpraca z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzonych zagadnień,
 • Opiniowanie i ewidencjonowanie projektów podziałów działek przyległych do pasa drogowego.

Warunki pracy:
 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • Obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
 • Praca w biurze i częściowo w terenie, pobyt w terenie związany z trudnymi warunkami atmosferycznymi, na wysokości, pod ruchem i w hałasie,
 • Stres związany z wykonywanymi czynnościami,
 • Praca w terenie,
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Prowadzenie samochodu służbowego,
 • Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • Budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • Platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie inżynierii lądowej lub gospodarki przestrzennej,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie lub administracji publicznej związanej z drogownictwem/ gospodarką przestrzenną,
 • Znajomość przepisów w zakresie dotyczących dróg publicznych, prawa budowlanego i planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, głównie programów Excel i Word,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

Oferujemy

Pracownikom oferujemy:
 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Trzynaste wynagrodzenie,
 • Ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • Skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 • Dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: kierowaniem pojazdem służbowym,
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia uprawnień budowlanych z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB –kopia aktualnego zaświadczenia.

Termin składania dokumentów: 12.11.2018
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
możliwość przeprowadzenie pisemnego testu wiedzy
rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres bialystok.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29.

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony