Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.01.2021 28 stycznia 2021

Specjalista w Wydziale Dokumentacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 72895 Data publikacji: 08 stycznia 2021 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Oceny oddziaływania na środowisko
Transport: Zarządzanie informacją

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Dokumentacji w Oddziale GDDKiA w Opolu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy.
 • Opiniuje projekty budowlane albo projekty wykonawcze dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich.
 • Przygotowuje treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, projektów umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych.
 • Merytorycznie dokonuje sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej.
 • Prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz przedstawicielami z Centrali.
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 • Planuje potrzeby finansowe w zakresie dokumentacji technicznej, zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe.
 • Opiniuje i uzgadnia projekt budowlany w zakresie branży drogowej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia), współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zespołami Kierownika Projektu.

Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
- Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
- Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac
- Bariery architektoniczne- brak windy
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- Podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów w zakresie: budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy i prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe o profilu budownictwo drogowe, mostowe lub komunikacyjne
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w projektowaniu
 • Uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej)
 • Znajomość języków obcych: język angielski - poziom komunikatywny, język niemiecki- poziom komunikatywny
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej)

Termin składania dokumentów: 19.01.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:
- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
- Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony