Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Specjalista w Wydziale Dokumentacji

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 77757 Data publikacji: 04 maja 2021 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja, Hydrogeologia
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Łodzi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Dokonuje merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrologii i geotechniki,
 • Współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie z wnioskami o zatwierdzenie projektów,
 • Uczestniczy we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w celu opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych,
 • Prowadzi monitoring rozwoju technologii drogowych i mostowych oraz wdraża nowe rozwiązania technologiczne i materiały w budownictwie drogowo-mostowym w zakresie geologii i geotechniki,
 • Współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji realizowanych przez Oddział oraz monitoringu osuwisk,
 • Współpracuje z Zespołem Kierownika Projektu w celu efektywnej realizacji inwestycji.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
 • Praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,
 • Pobyt w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
 • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju Wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu geologii lub geotechniki,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywanie robót geologicznych,
 • Znajomość: przepisów technicznych oraz norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Uprawnienie w zakresie wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie uprawnień w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, kopie uprawnień w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
 • Kopie certyfikatów językowych,

Termin składania dokumentów: 13.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony