Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Specjalista w Wydziale Dokumentacji (geologia, hydrologia, geotechnika)

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 75105 Data publikacji: 26 lutego 2021 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA Lublinie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • dokonuje merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrologii i geotechniki,
 • współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie z wnioskami o zatwierdzenie projektów;
 • uczestniczy we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w celu opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych;
 • prowadzi monitoring rozwoju technologii drogowych i mostowych oraz wdraża nowe rozwiązania technologiczne i materiały w budownictwie drogowo-mostowym w zakresie geologii i geotechniki;
 • współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji realizowanych przez Oddział oraz monitoringu osuwisk;
 • współpracuje z Zespołem Kierownika Projektu w celu efektywnej realizacji inwestycji;

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu geologii lub geotechniki
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywanie robót geologicznych
 • Znajomość: przepisów technicznych oraz norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Uprawnienie w zakresie wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia uprawnień w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,

Termin składania dokumentów: 15.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony