Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 40721 Data publikacji: 10 stycznia 2019 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa, Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • współpraca z Kierownikami Projektów zadań inwestycyjnych, Inżynierem Kontraktu i Inspektorem Nadzoru w zakresie bieżącej realizacji harmonogramu robót oraz sprawowanie technicznego nadzoru z ramienia Zamawiającego na realizowanych w ramach Kontraktów obiektach inżynierskich,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: ustalenia zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych obiektów inżynierskich, opiniowania dokumentacji technicznych wykonywanych przez Wykonawcę i Nadzór Autorski, uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych,
 • wykonywanie praw i obowiązków Zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktów oraz egzekwowanie od Wykonawców robót zobowiązań wynikających z zawartych umów, we współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu
 • we współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu weryfikacja i opiniowanie dokumentów kontraktowych mających wpływ na termin i wartość realizowanych obiektów Inżynierskich,
 • udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, sprawdzanie kompletności i poprawności dokumentacji wykonawczej oraz operatów kolaudacyjnych,
 • monitoring wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali, prowadzenie archiwizacji dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zrealizowanych zadań,
 • we współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu monitoring, opiniowanie i analiza roszczeń i zagrożeń występujące na kontraktach,
 • konsultuje i opiniuje proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe,
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, użytkowanie samochodu służbowego,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie mostowe lub drogowo-mostowe,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania lub realizacji zadań związanych z budową, przebudową obiektów inżynierskich
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • znajomość przepisów Prawo budowlane,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i World,
 • kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; Rzetelność; Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; Współpraca; Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami lub studia podyplomowe w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej lub drogowej,
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Podstawowa znajomość przepisów FIDIC,
 • Doświadczenie przy zadaniach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • Umiejętność obsługi oprogramowania typu CAD.

Oferujemy

Pracownikom oferujemy:
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
 • w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
 • z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • kopia uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej lub drogowej,
 • kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów: 21.01.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Stanowisko finansowane ze środków rezerwy celowej w ramach PT POiIŚ

Informacja o metodach naboru:
weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
możliwość przeprowadzenia testu wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres gdansk.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając
w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 885-121-140

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony