Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.01.2021 28 stycznia 2021

Specjalista w Wydziale Nieruchomości

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 73164 Data publikacji: 14 stycznia 2021 Lokalizacja: Zielona Góra - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja
Transport: Zarządzanie informacją

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Nieruchomości w Oddziale w Zielonej Górze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi działania w celu ujawnienia w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, zmiany użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/wygaszenia tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz Generalnej Dyrekcji w stosunku do nieruchomości nabytych pod inwestycje.
 • Prowadzi kontrole wykonawstwa, merytoryczne odbiory i rozliczanie zleconych robót geodezyjnych i geodezyjno-prawnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, współpracuje w opracowaniu dokumentacji projektowej i geodezyjnej do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowuje dokumentacje geodezyjną do przekazania placu budowy wykonawcy robót.
 • Przygotowuje oświadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane dla potrzeb drogownictwa, współpracuje z zewnętrznymi wykonawcami w procesie uzyskiwania prawa do terenu pod planowane inwestycje.
 • Dokonuje regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzi sprawy geodezyjne związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji.
 • Przygotowuje dokumentacje i pozyskuje nieruchomości w drodze umów cywilno-prawnych na potrzeby drogownictwa i nabywanie działek tzw. „resztówek” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzi sprawy związane z nabywaniem nieruchomości zamiennych oraz z wynajmowaniem lokali zamiennych.
 • Uczestniczy w konsultacjach społecznych a także prowadzi nadzór nad budynkami nabytymi pod inwestycje (przygotowywanie umowy najmu, użyczenia).
 • Współpracuje z właściwymi organami w zakresie realizacji prac połączeniowych, scaleniowych i scaleniowo – wymiennych związanych z koniecznością przebudowy wokół autostradowej struktury rolnej, udział w radach technicznych, Zespole Opiniowania Projektów Inwestycyjnych(ZOPI) i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) oraz konsultacjach społecznych.
 • Przygotowuje wnioski o wygaszenie lub ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji oraz prowadzi archiwum dokumentacji geodezyjno–prawnej.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach)
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji lub gospodarki nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu: „specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych
 • Prawo jazdy kat „B”
 • Sprawna obsługa komputera - pakiet MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • Przeszkolenie w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, przepisów o przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym, znajomość zasad wyceny nieruchomości

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 27.01.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony