Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 79149 Data publikacji: 02 czerwca 2021 Lokalizacja: Zielona Góra - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska w Oddziale w Zielonej Górze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi całokształt spraw związanych z wyłanianiem wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo-sondażowych oraz nadzorów archeologicznych zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Organizuje, przygotowuje oraz bierze udział w odbiorach i rozliczaniach archeologicznych badań powierzchniowo sondażowych oraz wykopaliskowych zleconych przez Oddział zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Współpracuje na etapie projektowania i realizacji inwestycji drogowych i mostowych w zakresie spraw związanych z archeologią z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawach związanych z określeniem pracochłonności badań archeologicznych w oparciu o opracowane dokumentacje oraz zalecenia wojewódzkich konserwatorów zabytków,
 • Przygotowuje plan rzeczowy i finansowy na ratownicze badania archeologiczne na trasie planowanych przez Oddział inwestycjach drogowych i mostowych,
 • Współpracuje z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska przy nadzorze nad prowadzonymi badaniami archeologicznymi,
 • Uczestniczy w wizjach terenowych, spotkaniach roboczych, konsultacjach społecznych,
 • Współpracuje przy opiniowaniu i weryfikacji raportów o oddziaływaniu na środowisko projektowanych inwestycji drogowych,
 • Prowadzi korespondencję z zakresu archeologii dla powierzonych zadań.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

65-950 Zielona Góra ul. Boh.Westerplatte 31

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archeologii i/lub drogownictwa,
 • Wiedza z zakresu ustawy o ochronie zabytków, prawa ochrony środowiska, prawa o ochronie przyrody,
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu archeologii,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu badań archeologicznych,
 • Przeszkolenie z zakresu: ustawy o ochronie zabytków, prawa ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego,
 • Wiedza z zakresu ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenia określone w ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów: 14.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony