Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 81701 Data publikacji: 22 lipca 2021 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Oceny oddziaływania na środowisko
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska Oddziału GDDKiA w Katowicach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sprawdza dokumentację z zakresu ochrony środowiska na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenia raporty, ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze, operaty wodnoprawne) i na etapie realizacji w ramach działań związanych z realizacją programów rządowych
 • zleca zagadnienia z zakresu wykonania badań stanu środowiska i działań porealizacyjnych na etapie eksploatacji dróg
 • przygotowuje materiały i uczestniczy w sprawach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na dokumentacje projektowe, monitoring środowiska oraz działania porealizacyjne
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Zespołem ds. Środowiska oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki drzewostanem, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych
 • opiniuje rozwiązania projektowe w zakresie zagadnień środowiskowych, które przedstawiane są i przyjmowane w pracach rad technicznych, rozprawach administracyjnych, konsultacjach społecznych i wizjach w terenie
 • ewidencjonuje i gromadzi wyniki badań w zakresie monitoringu, działań porealizacyjnych i korzystania ze środowiska oraz współpracuje w zakresie zadrzewień z pionem zarządzania drogami i mostami
 • prowadzi korespondencję z zakresu ochrony środowiska dla powierzonych zadań

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, dokonywaniu przeglądów budów, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo, budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – biuro na III piętrze budynku nie posiadającego windy, brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podczas pobytu w terenie i na sprawdzanych obiektach konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

40-017 Katowice ul. Myśliwska 5

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska i/lub drogownictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; Rzetelność; Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; Współpraca; Komunikacja
 • Umiejętność obsługi komputera - Pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub leśnictwa lub nauk o ziemi
 • Odbycie szkoleń z zakresu: oceny oddziaływania na środowisko, Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska, Prawa ochrony przyrody, KPA, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu KPA, prawa zamówień publicznych
 • Znajomość zagadnień z dziedziny prawa wodnego, prawa budowlanego, spec ustawy drogowej
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Pozostałe dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych, np. certyfikaty szkoleniowe

Termin składania dokumentów: 02.08.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony