Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor ds. badań laboratoryjnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: Oferta pracy Data publikacji: 12 września 2017 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Technologii- Laboratorium Drogowego, w Oddziale w Lublinie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonywanie badań laboratoryjnych betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych,
 • analizowanie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych we współpracy z innymi członkami Zespołu Betonu i Materiałów Wiążących
 • monitorowanie terminowości prowadzonych badań, przygotowywanie danych do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • analizowanie i konsultowanie z bezpośrednim przełożonym swoich spostrzeżeń do przedłożonych recept na mieszanki mineralno-cementowe,
 • pobieranie w terenie, transportowanie i przygotowywanie prób do przeprowadzenia badań laboratoryjnych, przyjmowanie, rejestrowanie oraz prawidłowe przechowywanie, a następnie likwidowanie prób laboratoryjnych,
 • współpraca z Nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • kontrolowanie ilość i stanu odczynników i innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • kompletowanie i przygotowywanie dokumentów będących efektem zrealizowanych zadań.

Warunki pracy:
 • praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania Oddziału,
 • podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie,
 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
 • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • wyjazdy w teren, w charakterze kierującego z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa lub geofizyki lub geologii lub geotechniki lub geodezji lub chemii lub technologii betonu
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie technologii betonu lub praca w badawczym laboratorium akredytowanym.
 • prawo jazdy kategorii „B+E”
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych, - znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy "B+E"

Termin składania dokumentów: 22.09.2017
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacja o metodach naboru:
I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej ilości ofert spełniających wymagania formalne,
III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami/kandydatkami, którzy zakwalifikują się po teście pisemnym,
a w przypadku braku testu pisemnego, z wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,70
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).
Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym
na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (81) 534-92-15.

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami."
▲  Do góry strony