Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor ds. ochrony środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: Oferta pracy Data publikacji: 12 września 2017 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, w Oddziale w Lublinie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • uczestniczenie w sprawdzaniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenia raporty, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze, operaty wodnoprawne) i na etapie realizacji,
 • realizowanie zagadnień z zakresu wykonywania badań stanu środowiska i działań porealizacyjnych na etapie eksploatacji dróg,
 • przygotowywanie materiałów i uczestniczenie w procedurze udzielenia zamówienia publicznego na dokumentacje projektowe, monitoring środowiska oraz działania porealizacyjne,
 • uczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z procesem wyłaniania wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo sondażowych oraz nadzorów archeologicznych dla wszystkich etapów przygotowania i realizacji inwestycji,
 • współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki drzewostanem, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych,
 • współpraca przy opiniowaniu rozwiązań projektowych w zakresie zagadnień środowiskowych, które przedstawiane są i przyjmowane w pracach rad technicznych, rozprawach administracyjnych, konsultacjach społecznych i wizjach w terenie,
 • ewidencjonowanie i gromadzenie wyników badań w zakresie monitoringu, działań porealizacyjnych i korzystania ze środowiska oraz współpraca w zakresie zadrzewień
 • prowadzenie korespondencji z zakresu ochrony środowiska dla powierzonych zadań.

Warunki pracy:
 • praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania Oddziału,
 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
 • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • wyjazdy w teren, w charakterze kierującego z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie
 • są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska
 • wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • szkolenia z zakresu: Oceny oddziaływania na środowisko, prawo wodne, ochrona środowiska, ochrona przyrody, KPA, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych
 • wiedza z zakresu KPA, prawa zamówień publicznych, znajomość zagadnień z dziedziny archeologii

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 22.09.2017
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacja o metodach naboru:
I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej ilości ofert spełniających wymagania formalne,
III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami/kandydatkami, którzy zakwalifikują się po teście pisemnym, a w przypadku braku testu pisemnego, z wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,75
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).
Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (81) 534-92-15.

Informacje o pracodawcy

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami."
▲  Do góry strony