Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Starszy inspektor w Rejonie w Słubicach

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 121369 Data publikacji: 26 maja 2023 Lokalizacja: Słubice - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych ewidencyjnych o sieci dróg krajowych, aktualizacją i weryfikacją systemu referencyjnego,
 • Prowadzi sprawy związane z ewidencją kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających wody opadowe, utrzymaniem ekranów akustycznych i zieleni przydrożnej oraz wprowadzaniem gazów i pyłów do środowiska,
 • Współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej w zakresie pozyskiwania niezbędnych informacji,
 • Współpracuje z Oddziałem w zakresie Systemu Oceny Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN), obsługuje programy specjalistyczne: BDD (Bank Danych Drogowych), GPR (Generalny Pomiar Ruchu),
 • Gromadzi dane z okresowych przeglądów dróg wykonywanych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane,
 • Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej,
 • Prowadzi sprawy związane z odpadami.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w terenie;
 • Krajowe wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych;
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane;
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Słubicach;
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska lub drogowe lub budowlane lub transportowe lub administracja publiczna;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie drogownictwa lub administracji publicznej lub ochrony środowiska;
 • Znajomość przepisów z zakresu prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, kodeks postepowania administracyjnego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 09.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Praca wykonywana w siedzibie Rejonu oraz na terenie dzialania Oddziału.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony