Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2021 15 czerwca 2021

Starszy inspektor w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 78916 Data publikacji: 31 maja 2021 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne, Roboty publiczne, inżynieria lądowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego w Oddziale GDDKiA w Białymstoku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach: lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym oraz przy drogach, w tym wydawaniem decyzji na udostępnianie kanałów technologicznych w pasach drogowych, lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg,
 • Przygotowuje projekty postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
 • Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz opiniuje i uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • Uzgadnia i opiniuje dokumentacje projektową remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestora zewnętrznego,
 • Ewidencjonuje zmiany zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego
 • Przygotowuje odpowiedzi na wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych postanowieniem w zakresie uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją administracyjnych z zakresu zajęcia pasa drogowego, wymierzenia kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz wybudowanie lub przebudowę samowolnie zjazdu
 • Współpracuje z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzonych zagadnień,
 • Opiniuje projekty podziałów działek przyległych do pasa drogowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz, stres związany z wykonywanymi czynnościami, praca w biurze i częściowo w terenie, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, prowadzenie samochodu służbowego,
zagrożenie korupcją, obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

15-703 Białystok ul. Zwycięstwa 2

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa budowlanego, planowania przestrzennego i postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się Pakietem Office,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. „B”,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie średnie drogowe lub budowlane lub wyższe administracyjne lub wyższe w zakresie inżynierii lądowej lub konstrukcji budowlanych i inżynierskich lub w zakresie gospodarki przestrzennej,
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa lub w administracji publicznej związanej z drogownictwem,
 • Uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopia uprawnień budowlanych w zakresie budownictwa drogowego,
 • Kopia zaświadczenia o przynależności do OIIB.

Termin składania dokumentów: 11.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony