Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Starszy inspektor w Zespole Gruntów i Geotechniki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 75330 Data publikacji: 04 marca 2021 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Zespole Gruntów i Geotechniki w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowym GDDKiA Oddział w Białymstoku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wspólnie z innymi członkami Zespołu analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw, wyników badań terenowych w zakresie geotechniki,
 • monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw,
 • wykonuje terenowe badania geotechniczne,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby gruntów i kruszyw,
 • współpracuje z Nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole
 • przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjne .

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca laboratoryjna oraz praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej 4 godz.,
 • praca w terenie,
 • wyjazdy służbowe z wykorzystaniem samochodów służbowych,
 • prowadzenie samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych,
 • warunki w pomieszczeniach laboratoryjnych są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • praca w terenie na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności Zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się Pakietem Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat. „B”,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robot drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 17.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony