Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Starszy specjalista w Wydziale Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 77932 Data publikacji: 07 maja 2021 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Transport: Zarządzanie informacją
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sprawdza pod względem merytorycznym, opiniuje i uzgadnia dokumentacje techniczną (STEŚ, KP, PB,PW,DP) w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z warunkami technicznymi) wraz z etapem uzyskiwania stosowanych zezwoleń, oraz uczestnictwo w radach technicznych w spotkaniach dotyczących ww. urządzeń i rozwiązań infrastruktury technicznej,
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz z Kierownikami Projektu w zakresie rozwiązań problemów technicznych występujących m.in. w trakcie budowy ( uzgodnienia, przygotowania materiałów do porozumień, zgłoszeń robót budowlanych, uzyskania warunków technicznych),
 • Przygotowuje treści umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej, współpracuje z właściwymi wydziałami przy opracowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia, elementów SIWZ, oraz negocjuje zapisy uzyskiwanych warunków technicznych,
 • Współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej na etapie opracowywania dokumentacji,
 • Prowadzi sprawy dotyczące protestów społecznych związanych z planowanymi inwestycjami w zakresie planowanych zamierzeń dotyczących urządzeń infrastruktury technicznej, na postawie posiadanej dokumentacji i projektowanych rozwiązań,
 • Wykonuje prace związane z przygotowywaniem inwestycji w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej od chwili wprowadzenia zadania do planu, aż po uzyskanie zezwolenia na realizację drogowej i / lub ogłoszenia przetargu na wykonawstwo robót / projektowanie i budowę,
 • Przygotowuje wystąpienia o wydanie warunków technicznych dla urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie przebudowy i budowy urządzeń oraz przyłączenia do sieci ww. urządzeń.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Poznań ul. Gajowa 66/77
61-807 Poznań

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej, koordynacji prac wielobranżowych,
 • Prawo jazdy kat B,
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg, branży energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, prawa budowlanego, specustawy,
 • Umiejętność biegłej obsługi programów (pakiet Office),
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe inżynierskie o kierunku elektrycznym lub elektrotechnicznym lub elektroenergetycznym lub energetycznym,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub wykonawstwie inwestycji w zakresie branży energetycznej, teletechnicznej, gazowej,
 • Uprawnienia do projektowania lub wykonawstwa w zakresie branży energetycznej lub teletechnicznej,
 • Znajomość języków obcych: angielski – poziom komunikatywny, niemiecki – poziom komunikatywny,
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Kopia uprawnień do projektowania lub wykonawstwa w zakresie branży energetycznej lub teletechnicznej.

Termin składania dokumentów: 19.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 2,20.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony