Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2021 19 maja 2021

Technik ds. drogownictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Numer referencyjny: 76866 Data publikacji: 13 kwietnia 2021 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: technik ds. drogownictwa w Zespole Kruszyw w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Łodzi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonuje badania laboratoryjne i terenowe kruszyw oraz ich mieszanek,
 • przygotowuje materiały do opracowania wyników z przeprowadzonych badań laboratoryjnych we współpracy z innymi pracownikami,
 • przygotowuje dane do monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych przez Oddział zadaniach,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby do przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • kontroluje i konserwuje sprzęt pomiarowy,
 • współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,

- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,

- wykonywanie badań wymaga wysiłku fizycznego,

- pobyt w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,

- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office
 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca,komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 26.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony