Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

Główny specjalista w Departamencie Realizacji Projektów Środowiskowych

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 103577 Data publikacji: 02 sierpnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Departamencie Realizacji Projektów Środowiskowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje dokumenty aplikacyjne w zakresie merytorycznym i technicznym we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi GDOŚ i regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska;
 • Koordynuje zbieranie informacji oraz dokonuje analizy potrzeb komórek organizacyjnych GDOŚ i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska;
 • Odpowiada za prowadzenie po stronie GDOŚ procedury oceny złożonych przez Departament wniosków o dofinansowanie oraz współpracuje z właściwą instytucją finansującą;
 • Odpowiada na poziomie GDOŚ oraz partnerów projektu za poprawność zaplanowanych wydatków w zakresie zgodności z dokumentami programowymi perspektywy finansowej na etapie przygotowania projektu;
 • Koordynuje procesy związane z finansowaniem planowanych projektów, w tym związane z kształtem planów finansowych GDOŚ i rdoś, zapewnienia finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich
 • Prowadzi bieżący monitoring funduszy europejskich i źródeł krajowych w dziedzinie ochrony środowiska, pod kątem możliwości finansowania i współfinansowania zadań statutowych GDOŚ i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska
 • Opiniuje dokumenty i programy, w ramach których możliwa jest realizacja projektów mających na celu poprawę stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54
Warszawa Al. Jerozolimskie 136, Eurocentrum Office Complex

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenie w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Bardzo dobra znajomość przepisów i wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Wiedza z zakresu przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu środowiska lub prawa lub administracji
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość zagadnień z obszaru ochrony środowiska, w tym właściwych przepisów prawa krajowego z zakresu ochrony przyrody
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin składania dokumentów: 23.08.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen.
 • Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do Urzędu.
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony