Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Specjalista - stanowisko do spraw legislacji w Biurze Prawnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: GDOŚ/BP/43/2021 (83315) Data publikacji: 25 sierpnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Koordynuje opiniowanie projektów aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych oraz międzyresortowych;
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty aktów prawnych;
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty stanowisk przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
 • Realizuje zadania z zakresu procesu legislacyjnego w zakresie kompetencji Urzędu;
 • Sporządza, opiniuje wewnętrzne regulacje prawne Urzędu;
 • Opiniuje projekty pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wymagania

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie wyższe na kierunku prawo
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze stosowania prawa
 • Dobra znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Znajomość przepisów prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody z zakresu właściwości Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, prawa cywilnego, postępowania administracyjnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office, Lex
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
 • Aplikacja legislacyjna
 • Przeszkolenie z zakresu techniki legislacyjnej, prawa administracyjnego

Oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Pakiet medyczny
 • Dodatek stażowy od 5% do 20%
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich dzieci
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Stołówka pracownicza

Inne informacje

Ogłoszenie dostępne pod adresem:
https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,83315,v7

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie aplikacji legislacyjnej
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia


Aplikuj do 8 września 2021

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8dc7d31d2a194d16b4ca83a558f1d654

Zachęcamy do aplikowania on-line.

Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
z dopiskiem:
specjalista GDOŚ/BP/43/2021 (83315)

Oświadczenia w wersji papierowej prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 310 67 46 lub 22 310 67 45

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) jest instytucją ekspercką, odpowiedzialną za ochronę przyrody i kontrolę procesu inwestycyjnego. GDOŚ realizuje też m.in. zadania dotyczące zapobiegania szkodom w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz koordynuje prace sieci „Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce”.

Ponadto, GDOŚ inicjuje coroczne obchody Dnia Krajobrazu, a co dwa lata przyznaje Polską Nagrodę Krajobrazową (laureat jest polskim kandydatem do nagrody Rady Europy), realizuje też projekty, prowadzi szereg działań z zakresu edukacji i promocji odpowiedzialnych postaw względem środowiska przyrodniczego.

Pracą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kieruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony