Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Specjalista - stanowisko do spraw udostępniania informacji w Biurze Prawnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: GDOŚ/BP/44/2021 Data publikacji: 27 sierpnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • prowadzi sprawy związane z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie, w tym w szczególności odpowiada za realizację wniosków o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w celu zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia spraw z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie
 • aktualizuje i prowadzi „Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” oraz dba o realizację przepisów prawa z zakresu dostępu do informacji publicznej
 • prowadzi sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej, w tym w szczególności odpowiada za realizację wniosków o udostępnianie informacji publicznej w celu zapewnienia zgodnego z prawem
 • prowadzenia spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej
 • prowadzi sprawy związane z ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego , w tym odpowiada za realizację wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w celu zapewnienia
 • zgodnego z prawem prowadzenia spraw tej kategorii
 • prowadzi sprawy związane z anonimizacją decyzji środowiskowych i ich publikacją na stronach BIP urzędu – w trybie art. 85 ustawy OOŚ

Wymagania

POTRZEBNE CI BĘDĄ
(wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub z zakresu ochrony środowiska
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody z zakresu właściwości Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustaw dotyczących struktury i kompetencji organów władzy publicznej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analizowania i wnioskowania
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office, Lex)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE
(wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej lub udostępniania informacji publicznej
 • przeszkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Pakiet medyczny
 • Dodatek stażowy od 5% do 20%
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich dzieci
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Stołówka pracownicza

Inne informacje

ogłoszenie dostępne pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,83517,v7

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:
Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert

Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu)

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Aplikuj do 10 września 2021 - Zachęcamy do aplikowania on-line. 

Link do aplikowania online:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a91dc79e509044a4b34251cf7f1852c5


lub na adres:

Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres: 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
z dopiskiem:
"Specjalista GDOŚ/BP/44/2021"

Oświadczenia w wersji papierowej prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 310 67 46 lub 22 310 67 45

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) jest instytucją ekspercką, odpowiedzialną za ochronę przyrody i kontrolę procesu inwestycyjnego. GDOŚ realizuje też m.in. zadania dotyczące zapobiegania szkodom w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz koordynuje prace sieci „Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce”.

Ponadto, GDOŚ inicjuje coroczne obchody Dnia Krajobrazu, a co dwa lata przyznaje Polską Nagrodę Krajobrazową (laureat jest polskim kandydatem do nagrody Rady Europy), realizuje też projekty, prowadzi szereg działań z zakresu edukacji i promocji odpowiedzialnych postaw względem środowiska przyrodniczego.

Pracą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kieruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony