Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor ds. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: starszy inspektor/GDOŚ/DOOŚ/8/2018 Data publikacji: 07 czerwca 2018 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Zespole Orzecznictwa Ogólnego w Wydziale ds. Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach administracyjnych w trybie odwoławczym i w trybach nadzwyczajnych, w postępowaniach egzekucyjnych w administracji w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej),
 • Ocenianie prawidłowości postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonych przez organy inne niż RDOŚ a w uzasadnionych przypadkach przygotowywanie odpowiednich wystąpień mających na celu zainicjowanie postępowania nadzorczego względem analizowanych decyzji,
 • Udzielanie wyjaśnień organom administracji publicznej i innym zainteresowanym podmiotom (w tym posłom i senatorom) w celu zapoznania ich ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz resortu środowiska w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w tym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
 • Przygotowywanie projektów wyjaśnień dla Komisji Europejskiej w celu udzielenia odpowiedzi na zarzuty o naruszenie prawa wspólnotowego lub inne zapytania Komisji Europejskiej,
 • Przygotowywanie pism procesowych do NSA oraz WSA, w tym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych UE w celu realizacji zobowiązań ustawowych. Reprezentowanie GDOŚ w toczących się przed sądami administracyjnymi postępowaniach,
 • Udział w kontroli w zakresie poprawności przeprowadzonych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych celem realizacji działań nadzorczych,
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi GDOŚ, RDOŚ i Ministerstwa Środowiska oraz innymi resortami w celu udzielania lub wymiany informacji na temat ocen oddziaływania na środowisko.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Obsługa urządzeń biurowych,
 • czynnościach koncepcyjnych,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z obszaru nauk:
  - przyrodniczych,
  - rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych
  - ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska
  - technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość prawa materialnego związanego z ocenami oddziaływania na środowisko,
 • Znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Ms Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 18.06.2018
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).

Planowane techniki i metody naboru:

Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 36 92 117.

Informacje o pracodawcy

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony