Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor w Zespole ds. Informacji Przestrzennej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: starszy inspektor GDOŚ/DZP/3/2019 Data publikacji: 06 lutego 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Zespole ds. Informacji Przestrzennej w Departamencie Zarządzania Zasobami Przyrody.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Zbieranie i analizowanie aktów prawnych w celu zapewnienia rzetelnej informacji przestrzennej w centralnym rejestrze form ochrony przyrody na temat przebiegu granic i lokalizacji form ochrony przyrody
 • Uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem przestrzennych baz danych Zespołu do spełnienia wymogów Dyrektywy INSPIRE.
 • Obsługa systemu informacji przestrzennej typu desktop w celu wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Przetwarzanie i analizowanie oraz przygotowywanie zestawień, opracowań, zobrazowań kartograficznych z przestrzennych baz danych Zespołu w celu udostępnienia informacji przestrzennej
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji dot. rozmieszczania siedlisk i gatunków pochodzących ze źródeł urzędu, jak też innych jednostek i instytucji
 • Prowadzenie spraw z zakresu Wspólnej Bazy Danych o Wyznaczonych Obszarach (CDDA) w celu przekazywania informacji o obszarach chronionych wyznaczonych na podstawie prawa krajowego do Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Pełnienie roli Krajowego Punktu Referencyjnego do spraw współpracy z EEA w zakresie CDDA. Przygotowywanie, weryfikowanie i przekazywanie zgodnie z harmonogramem danych CDDA do EEA.
 • Zarządzanie informacjami i aktualizowanie witryny "System wymiany o różnorodności biologicznej (CHM)" w celu umożliwienia wymiany danych pomiędzy osobami i instytucjami w kraju i za granicą zainteresowanymi informacjami o różnorodności biologicznej w Polsce. Pełnienie roli Krajowego Punktu Kontaktowego CHM w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej oraz współpraca z EEA w zakresie CHM.
 • Uczestnictwo w zakresie merytorycznym w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu realizacji pozostałych zadań przypisanych do stanowiska

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk przyrodniczych, geograficznych, inżynieryjno-technicznych lub informatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym -B1
 • znajomość oprogramowania GIS typu desktop (ArcGIS, Geomedia, QGIS, SAGA GIS, gvSIG, GRASS)
 • znajomość oprogramowania biurowego (MS Office, Libre Office)
 • znajomość prawa krajowego w zakresie form ochrony przyrody i centralnego rejestru form ochrony przyrody
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe o specjalizacji z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS) lub podyplomowe z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Kursy lub szkolenia z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2
 • znajomość prawa krajowego i europejskiego w zakresie udostępniania informacji publicznej i o środowisku
 • znajomość prawa krajowego w zakresie informacji przestrzennej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 18.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).

Planowane techniki i metody naboru:

Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.

Oferujemy m.in: ruchomy czas pracy, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do karty Fitprofit, dofinansowanie do wypoczynku oraz działalności kulturalno-oświatowej, ubezpieczenie grupowe PZU oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 369 2117.

Informacje o pracodawcy

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony