Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2021 18 czerwca 2021

Starszy inspektor w Zespole Projektowym - Bank Danych Inwentaryzacji Przyrodniczych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 78106 Data publikacji: 11 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje, Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Zespole Projektowym - Bank Danych Inwentaryzacji Przyrodniczych, Departament Realizacji Projektów Środowiskowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Weryfikuje dokumenty przygotowywane na potrzeby prowadzonej sprawozdawczości w ramach projektu Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych (Bank Danych), zarówno na poziomie beneficjenta głównego (GDOŚ), jak również partnerów projektu (rdoś|), w celu zapewnienia ich zgodności rzeczowej oraz finansowej z harmonogramem realizacji projektu oraz zapisami umowy o dofinansowanie i właściwymi wytycznymi
 • Współpracuje z partnerami projektu Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych, w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej oraz realizacji projektu
 • Monitoruje poprawność wydatkowanych środków przez partnerów projektu Bank Danych w celu zapewnienia ich celowości, terminowości oraz kwalifikowalności
 • Prowadzi, na podstawie informacji przekazywanych przez partnerów projektu zestawienia, w tym dotyczące ogłaszanych postępowań oraz podpisywanych umów, w celu monitorowania osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników. Odpowiada za bieżące uzupełnienie informacji w systemie SL2014 w przedmiotowym zakresie, w celu wypełnienia wymogów projektu
 • Prowadzi Bazę personelu w systemie SL2014, weryfikuje dokumenty dotyczące zatrudnienia personelu przygotowywanych przez rdoś
 • Weryfikuje realizację zamówień publicznych uruchamianych przez rdoś na podstawie otrzymanej decyzji o zapewnieniu finasowania, odpowiada za prowadzenie sprawozdawczości z wykonania decyzji
 • Wspiera organizację i przygotowywanie od strony technicznej (m.in. przygotowywanie materiałów, logistyka) szkoleń, spotkań, konferencji w celu sprawnej realizacji założonych w harmonogramie projektu zadań

Warunki pracy:
Praca administracyjno - biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, pracą pod presją czasu.
Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.
W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54
Warszawa ul. Chłodna 64

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość języka angielskiego - na poziomie komunikatywnym,
 • Znajomość wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w ramach POIiŚ,
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk przyrodniczych,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub w obszarze ochrony środowiska,
 • Przeszkolenie z zakresu realizacji projektów m.in. finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych,
 • Podstawowa znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • Podstawowa znajomość prawa międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody (w szczególności Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia).

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenie w obszarze realizacji projektów m.in. finansowanych ze środków zewnętrznych.

Termin składania dokumentów: 25.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu (pokój 472).

Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony