Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Główny specjalista w Departamencie Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 137368 Data publikacji: 08 maja 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Departamencie Monitoringu Środowiska.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Planuje i wykonuje prace w Wydziale Monitoringu i Ocen Stanu Wód związane z wykonywaniem ocen jakości wód powierzchniowych w oparciu o zweryfikowane dane monitoringowe zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z pozostałymi Wydziałami Departamentu z uwzględnieniem presji, w tym transportu zanieczyszczeń rzekami w układzie hydrograficznym kraju. Prowadzi stały nadzór nad aktualnością i kompletnością ocen stanu wód na obszarze województwa mazowieckiego oraz wybranych obszarach dorzeczy zgodnie z podziałem hydrograficznym kraju.
 • Wykonuje prace związane z weryfikacją jakościową wyników pomiarów i badań jakości wód na potrzeby wykonywania ocen stanu wód na obszarze województwa mazowieckiego. Analizuje wyniki pomiarów jakości wód oraz inne informacje dotyczące jakości wód i emisji zanieczyszczeń do wód.
 • Uczestniczy w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz rozwojem systemu w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi do gromadzenia, przetwarzania, weryfikacji i wizualizacji danych monitoringowych o jakości wód. Zapewnia administrowanie SI JWoda w zakresie klasyfikacji wskaźników i ocen stanu wód. Pełni rolę superadministratora wojewódzkiego bazy danych o jakości wód „JWODA”.
 • Udostępnia na wniosek dane o stanie środowiska w zakresie jakości wód oraz opiniuje profile wody w kąpieliskach i miejsca okazjonalnie wskazanych do kąpieli z obszaru województwa. Przygotowuje odpowiedzi na skargi/interpelacje dotyczące jakości wód w danym województwie.
 • Analizuje przepisy UE i inne zobowiązania międzynarodowe z zakresu oceny stanu wód i opiniuje z uwzględnieniem tych przepisów projekty aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji dotyczące monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym uczestniczy w transpozycji odpowiednich przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego oraz uczestniczy w opracowaniu projektów stanowisk negocjacyjnych w przedmiotowym zakresie oraz opiniuje projekty aktów prawnych
 • : Opiniuje odpowiednie części programów Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikające z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE
 • Opracowuje sprawozdania, komunikaty, raporty i bieżące informacje dotyczące jakości wód, a także działalności Departamentu MŚ w zakresie monitoringu wód, dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach i konferencjach oraz w ich organizacji, w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczy i reprezentuje GIOŚ / Polskę na szczeblu regionalnym, związanych z kompetencjami merytorycznymi

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz 


- stres i praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windę (brak przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych).02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Warszawa al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, biologia, geografia
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki wodnej
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód
 • Znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE; 2008/105/WE oraz 2013/39/WE
 • Biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet
 • Ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość obsługi narzędzi GIS (np. ArcGIS), znajomość obsługi baz danych
 • Znajomość metod statystycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze monitoringu wód
 • Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy innym oraz odporność na stres, umiejętność argumentowania oraz przekonywania do swoich racji w zakresie swoich kompetencji.
 • Znajomość metod modelowania transportu zanieczyszczeń wód.
 • Prawo jazdy kategorii B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów: 20.05.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE:


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


 


Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.


 


 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony